دانلود آهنگ بریز بریز 2
هی میخواد از اینا میگه بریز بریز بریز از اینا
هی میخواد از اینا میگه بریز بریز بریز از اینا
هی میخواد از اینا میگه بریز بریز بریز از اینا
هی میخواد از اینا میگه بریز بریز بریز از اینا
هی میخواد از اینا میگه بریز بریز بریز از اینا
هی میخواد از اینا میگه بریز بریز بریز از اینا
هی میخواد از اینا میگه بریز بریز بریز از اینا
هی میخواد از اینا میگه بریز بریز بریز از اینا
تهران روبه راهه خوبه حالش
کوله بارش رو مود با عشق
گذاشتیم سر رو بالش
دیر بیدار شدیم ک.. خارش
روزارو چیکار میخوام شب با تو
بیشتر حال میده گوش میدم حرفاتو
پسرا رو خوب میچاپی
بهتر از اونا گل میچاقی
پاره میشد و خوب میپاچید
حواس جمع هر شب ی جایی
اون کوئینه کیپه من کینگ جمعم
اون شاه کلید من قفل جمعم
استوری میذاره ویو بالا
بریز بریز فقط میخواد با ما
♪♫♪ ♪♫♪ ♪♫♪ ♪♫♪
اینقده بلده توو جمع دنبال هوله
میگرده خرابش کنه طرف حالیش نی
خوب سوارش شده میخواد کج بشه قیافت برنامه کنه
با موزیک قیامت با یکی حرف میزنه با یکی دیگم تیک
میخواد همه رو بندازه به جون هم امشب توو اکیپ
حواست نباشه رفتی یجا توو اکیپ های ما
اینقدر بهش دادی بسش نشد ازش فیلم مگه مستش نکن
استپ لفظش نشد هی میگفت بسش نشد
توام که رو بریز بریز خوبی
میرختی توو حلقش خیلیم زوری
اونم حالیش نبود میگفت بریز بریز بریز بریز
هی میخواد از اینا میگه بریز بریز بریز از اینا
هی میخواد از اینا میگه بریز بریز بریز بریز
نمایش متن ترانه
هی میخواد از اینا میگه بریز بریز بریز از اینا
هی میخواد از اینا میگه بریز بریز بریز از اینا
هی میخواد از اینا میگه بریز بریز بریز از اینا
هی میخواد از اینا میگه بریز بریز بریز از اینا
هی میخواد از اینا میگه بریز بریز بریز از اینا
هی میخواد از اینا میگه بریز بریز بریز از اینا
هی میخواد از اینا میگه بریز بریز بریز از اینا
هی میخواد از اینا میگه بریز بریز بریز از اینا
تهران روبه راهه خوبه حالش
کوله بارش رو مود با عشق
گذاشتیم سر رو بالش
دیر بیدار شدیم ک.. خارش
روزارو چیکار میخوام شب با تو
بیشتر حال میده گوش میدم حرفاتو
پسرا رو خوب میچاپی
بهتر از اونا گل میچاقی
پاره میشد و خوب میپاچید
حواس جمع هر شب ی جایی
اون کوئینه کیپه من کینگ جمعم
اون شاه کلید من قفل جمعم
استوری میذاره ویو بالا
بریز بریز فقط میخواد با ما
♪♫♪ ♪♫♪ ♪♫♪ ♪♫♪
اینقده بلده توو جمع دنبال هوله
میگرده خرابش کنه طرف حالیش نی
خوب سوارش شده میخواد کج بشه قیافت برنامه کنه
با موزیک قیامت با یکی حرف میزنه با یکی دیگم تیک
میخواد همه رو بندازه به جون هم امشب توو اکیپ
حواست نباشه رفتی یجا توو اکیپ های ما
اینقدر بهش دادی بسش نشد ازش فیلم مگه مستش نکن
استپ لفظش نشد هی میگفت بسش نشد
توام که رو بریز بریز خوبی
میرختی توو حلقش خیلیم زوری
اونم حالیش نبود میگفت بریز بریز بریز بریز
هی میخواد از اینا میگه بریز بریز بریز از اینا
هی میخواد از اینا میگه بریز بریز بریز بریز
دانلود آهنگ بریز بریز
هنو نیومده توی مهمونی میگه بریز بریز بریز بریز
مستو پاتیل و خرابه باز میگه بریز بریز بریز بریز
هیز دافا رو داره میچره میگه بریز بریز بریز بریز
دوز و رد کرده باز میگه بریز بریز بریز بریز
هنو نیومده توی مهمونی میگه بریز بریز بریز بریز
مستو پاتیل و خرابه باز میگه بریز بریز بریز بریز
هیز دافا رو داره میچره میگه بریز بریز بریز بریز
دوز و رد کرده باز میگه بریز یریز بریز بریز
هنو نیومده توی مهمونی میگه بریز بریز بریز بریز
مستو پاتیل و خرابه باز میگه بریز بریز بریز بریز
هیز دافا رو داره میچره میگه بریز بریز بریز بریز
دوز و رد کرده باز میگه بریز یریز بریز بریز
مستو خرابه خود ماورائه همه بالائن حال اون خرابه
هی داره میخوره با علاقه ولش کنی حتما میخوره با ملاغه
دوز واسشون خنده داره میرن سلامتی رفیقا هوا هی
ول کن نیست میگه برام هی بیار هی بریز
بذار مست بشیم حیف که نیست
میکروفونو چسبوندیم به بیت، همه رو رقصوندیم ببین
اینا منو میخوان بهم میگن به ب
ه میگن امیر قیامتو میخوام قلبا، یه ریز با چشای ریز دورم هستن
بریز بریز همه مستن، هی اینا دیوونه و خستن به به
دافای تهران دورو بر من جمعا، امیر قیامت هستن
نمایش متن ترانه
هنو نیومده توی مهمونی میگه بریز بریز بریز بریز
مستو پاتیل و خرابه باز میگه بریز بریز بریز بریز
هیز دافا رو داره میچره میگه بریز بریز بریز بریز
دوز و رد کرده باز میگه بریز بریز بریز بریز
هنو نیومده توی مهمونی میگه بریز بریز بریز بریز
مستو پاتیل و خرابه باز میگه بریز بریز بریز بریز
هیز دافا رو داره میچره میگه بریز بریز بریز بریز
دوز و رد کرده باز میگه بریز یریز بریز بریز
هنو نیومده توی مهمونی میگه بریز بریز بریز بریز
مستو پاتیل و خرابه باز میگه بریز بریز بریز بریز
هیز دافا رو داره میچره میگه بریز بریز بریز بریز
دوز و رد کرده باز میگه بریز یریز بریز بریز
مستو خرابه خود ماورائه همه بالائن حال اون خرابه
هی داره میخوره با علاقه ولش کنی حتما میخوره با ملاغه
دوز واسشون خنده داره میرن سلامتی رفیقا هوا هی
ول کن نیست میگه برام هی بیار هی بریز
بذار مست بشیم حیف که نیست
میکروفونو چسبوندیم به بیت، همه رو رقصوندیم ببین
اینا منو میخوان بهم میگن به ب
ه میگن امیر قیامتو میخوام قلبا، یه ریز با چشای ریز دورم هستن
بریز بریز همه مستن، هی اینا دیوونه و خستن به به
دافای تهران دورو بر من جمعا، امیر قیامت هستن
دانلود آهنگ مگه داریم مگه میشه
هه هه باز ما اومدیمو بریز به پاش تهران شروع شد
الکی که نی امیر قیامته همه با من هماهنگ بگن خوبن
مگه داریم مگه میشه چندتا دورمون چندتا دورن
مگه داریم مگه میشه چندتا مشکی چندتا بورن
مگه داریم مگه میشه چندتا اینجان چندتا اونور
مگه داریم مگه میشه همه با من هماهنگ بگن خوبن
مگه داریم مگه میشه چندتا دورمون چندتا دورن
مگه داریم مگه میشه چندتا مشکی چندتا بورن
مگه داریم مگه میشه چندتا اینجان چندتا اونور
مگه داریم مگه میشه صفر دو یک دو سه چهار
میکروفونو امتحان میکنیم همه بالان استقبال میکنیم
ندید بدید باهام بدید باهام پرید بعدش پرید پرید پرید
حریف مریف دریف مریف هرجوری بود دقیق مقیق میرفت جلو سریع
صاب سبک کارش تکو تنها بی حریف مریف بریز بپاچ تهران بره بالا پیکا
همینه با من عشق و حال میکردی تو شبای تهران
خرابه شعرام هوای شمران صفای بیتام دوای دردتو مغزتو شعرام
بالا بره پیکا دوتا بورن این دوتا خوبن این دوتا نزدیکو اون دوتا دورن
فیریک زدن همشون رو من تیریپ زدن همشون خوبن
نگم برات نگم برات اینا بالان یه وقت نشن خراب
بریز بپاش تهران دست ماست رازو رمز کار توی سبک ماست
همه با من هماهنگ بگن خوبن مگه داریم مگه میشه
چندتا دورمون چندتا دورن مگه داریم مگه میشه
چندتا مشکی چندتا بورن مگه داریم مگه میشه
چندتا اینجان چندتا اونور مگه داریم مگه میشه
چندتا اینجان چندتا اونور مگه داریم مگه میشه
نمایش متن ترانه
هه هه باز ما اومدیمو بریز به پاش تهران شروع شد
الکی که نی امیر قیامته همه با من هماهنگ بگن خوبن
مگه داریم مگه میشه چندتا دورمون چندتا دورن
مگه داریم مگه میشه چندتا مشکی چندتا بورن
مگه داریم مگه میشه چندتا اینجان چندتا اونور
مگه داریم مگه میشه همه با من هماهنگ بگن خوبن
مگه داریم مگه میشه چندتا دورمون چندتا دورن
مگه داریم مگه میشه چندتا مشکی چندتا بورن
مگه داریم مگه میشه چندتا اینجان چندتا اونور
مگه داریم مگه میشه صفر دو یک دو سه چهار
میکروفونو امتحان میکنیم همه بالان استقبال میکنیم
ندید بدید باهام بدید باهام پرید بعدش پرید پرید پرید
حریف مریف دریف مریف هرجوری بود دقیق مقیق میرفت جلو سریع
صاب سبک کارش تکو تنها بی حریف مریف بریز بپاچ تهران بره بالا پیکا
همینه با من عشق و حال میکردی تو شبای تهران
خرابه شعرام هوای شمران صفای بیتام دوای دردتو مغزتو شعرام
بالا بره پیکا دوتا بورن این دوتا خوبن این دوتا نزدیکو اون دوتا دورن
فیریک زدن همشون رو من تیریپ زدن همشون خوبن
نگم برات نگم برات اینا بالان یه وقت نشن خراب
بریز بپاش تهران دست ماست رازو رمز کار توی سبک ماست
همه با من هماهنگ بگن خوبن مگه داریم مگه میشه
چندتا دورمون چندتا دورن مگه داریم مگه میشه
چندتا مشکی چندتا بورن مگه داریم مگه میشه
چندتا اینجان چندتا اونور مگه داریم مگه میشه
چندتا اینجان چندتا اونور مگه داریم مگه میشه
دانلود آهنگ اشکای لعنتی
اصلا نگاه نکن به پشتت و برو
اصلا ساده نیست این حرف که برو
هر بار که با خودم به تو فکر کنم
دستمال تازه ای باید عوض کنم
اشکای لعنتی چشمامو تار کرد
این بغض بی صدا بی وقفه داد کرد
چه بی رمق شده پاهام بعد تو
این رو نگاه نکن راتو بگیر برو
اشکای لعنتی چشمامو تار کرد
این بغض بی صدا بی وقفه داد کرد
چه بی رمق شده پاهام بعد تو
این رو نگاه نکن راتو بگیر برو
دیگه گذشت از سرمون بریم توی بحثش
دیگه نمیذارم دست رو دستش
هر چی من خوبی تو برعکسش
نمیدونم خوبی یا نه
با من بودی کل عالمو آدم با تو بودن
ولی الان چی تو تنها من خوبه حالم
اشکای لعنتی جلوی چشمامو نگرفت زلالش کرد
صاف تر دیدم خمارش کرد
عشقمون تو قمارش رفت و نفهمیدم کی رو به راهش کردو
هی دنبالش رفت
ولی اون تنها بیخیال تکو تنها تو راهش رفت
اشکای لعنتی چشمامو تار کرد
این بغض بی صدا بی وقفه داد کرد
چه بی رمق شده پاهام بعد تو
این رو نگاه نکن راتو بگیر برو
اشکای لعنتی چشمامو تار کرد
این بغض بی صدا بی وقفه داد کرد
چه بی رمق شده پاهام بعد تو
این رو نگاه نکن راتو بگیر برو
میکردی با بقیه هر و کر
الان بر و بر جلوم وایسادی
چی و داری تو چشات التماس میکنی هی ور و ور
دیدی که هیبت دارم
فک کردی قیمت دارم
از اونام که عشقشونو میفروشن نه من غیرت دارم
وایمیستم روی حرفم مثل تو نیستم من یه مردم
از اونام که از ته قلبم یکیو بخوام مال منه حتما
تو نخواستی مال هم باشیم
مال بد بیخ ریش مردم اصلا
پیچیدی و رفتی مایه هذینه کن
چقد مایه تیله میخواستی یزیدتو
اشکای لعنتی چشمامو تار کرد
این بغض بی صدا بی وقفه داد کرد
چه بی رمق شده پاهام بعد تو
این رو نگاه نکن راتو بگیر برو
اشکای لعنتی چشمامو تار کرد
این بغض بی صدا بی وقفه داد کرد
چه بی رمق شده پاهام بعد تو
این رو نگاه نکن راتو بگیر برو
نمایش متن ترانه
اصلا نگاه نکن به پشتت و برو
اصلا ساده نیست این حرف که برو
هر بار که با خودم به تو فکر کنم
دستمال تازه ای باید عوض کنم
اشکای لعنتی چشمامو تار کرد
این بغض بی صدا بی وقفه داد کرد
چه بی رمق شده پاهام بعد تو
این رو نگاه نکن راتو بگیر برو
اشکای لعنتی چشمامو تار کرد
این بغض بی صدا بی وقفه داد کرد
چه بی رمق شده پاهام بعد تو
این رو نگاه نکن راتو بگیر برو
دیگه گذشت از سرمون بریم توی بحثش
دیگه نمیذارم دست رو دستش
هر چی من خوبی تو برعکسش
نمیدونم خوبی یا نه
با من بودی کل عالمو آدم با تو بودن
ولی الان چی تو تنها من خوبه حالم
اشکای لعنتی جلوی چشمامو نگرفت زلالش کرد
صاف تر دیدم خمارش کرد
عشقمون تو قمارش رفت و نفهمیدم کی رو به راهش کردو
هی دنبالش رفت
ولی اون تنها بیخیال تکو تنها تو راهش رفت
اشکای لعنتی چشمامو تار کرد
این بغض بی صدا بی وقفه داد کرد
چه بی رمق شده پاهام بعد تو
این رو نگاه نکن راتو بگیر برو
اشکای لعنتی چشمامو تار کرد
این بغض بی صدا بی وقفه داد کرد
چه بی رمق شده پاهام بعد تو
این رو نگاه نکن راتو بگیر برو
میکردی با بقیه هر و کر
الان بر و بر جلوم وایسادی
چی و داری تو چشات التماس میکنی هی ور و ور
دیدی که هیبت دارم
فک کردی قیمت دارم
از اونام که عشقشونو میفروشن نه من غیرت دارم
وایمیستم روی حرفم مثل تو نیستم من یه مردم
از اونام که از ته قلبم یکیو بخوام مال منه حتما
تو نخواستی مال هم باشیم
مال بد بیخ ریش مردم اصلا
پیچیدی و رفتی مایه هذینه کن
چقد مایه تیله میخواستی یزیدتو
اشکای لعنتی چشمامو تار کرد
این بغض بی صدا بی وقفه داد کرد
چه بی رمق شده پاهام بعد تو
این رو نگاه نکن راتو بگیر برو
اشکای لعنتی چشمامو تار کرد
این بغض بی صدا بی وقفه داد کرد
چه بی رمق شده پاهام بعد تو
این رو نگاه نکن راتو بگیر برو
دانلود آهنگ فالو می
همه حالا دستا بالا تا دو شب

come on let’s go don’t be shy>
everybody go too چشماتو ببند و

go too fly
if you are dancer خب

come on teach me امیر قیامتم

come on with me وقتی با مایی

make your funny
i wanna sing your song
come on shake your body
your like style اگه کارگردانم بازیگر داستانی یه نفسی میگرمو باز بامی
مارک لباست هست شبیه باگز بانیر
میاد خنده به لبات میخوام باشی فانیر
او شما نامبر وانی
شما بیبی فیسی ولی توئنی عیتی، میگی جی ای چه هووای میتی
دختره تو فضاست مغزش گیجه , میره بالا دست دی جی
روی ابرا با اسنوبردش , شده فضا و اسلوموشن
اون خوشگلو که میبینی یه چشاش بازه
بدجوری امشب دلداده
قیامت رفت توی فاز هاوس، دی جی روی فاز ماست
رو تیشرتم جی اچه با تیپ بگی
قیامت منمور

i wanna make You happy
oh oh oh the lady’s
boys and girls all the boys ر
believe me trust me come on kiss me
hey hassan
come on with me فالو می
هی
نمایش متن ترانه
همه حالا دستا بالا تا دو شب

come on let’s go don’t be shy>
everybody go too چشماتو ببند و

go too fly
if you are dancer خب

come on teach me امیر قیامتم

come on with me وقتی با مایی

make your funny
i wanna sing your song
come on shake your body
your like style اگه کارگردانم بازیگر داستانی یه نفسی میگرمو باز بامی
مارک لباست هست شبیه باگز بانیر
میاد خنده به لبات میخوام باشی فانیر
او شما نامبر وانی
شما بیبی فیسی ولی توئنی عیتی، میگی جی ای چه هووای میتی
دختره تو فضاست مغزش گیجه , میره بالا دست دی جی
روی ابرا با اسنوبردش , شده فضا و اسلوموشن
اون خوشگلو که میبینی یه چشاش بازه
بدجوری امشب دلداده
قیامت رفت توی فاز هاوس، دی جی روی فاز ماست
رو تیشرتم جی اچه با تیپ بگی
قیامت منمور

i wanna make You happy
oh oh oh the lady’s
boys and girls all the boys ر
believe me trust me come on kiss me
hey hassan
come on with me فالو می
هی
دانلود آهنگ مثل قدیم
باز مثله قدیم تو رو یادم میارم باز مثله قدیم با تو حرفایی دارم که باید بگم
.. من حس میکردم باز مثه قدیم دوستم نداری
کاش مثه اون روزا که منو تو با هم روی پشت بوم واست میخوندم آهنگ
تو هم چشماتو بستی فکر من شاید که یک اشتباه بود به فکر تو باشم
من ساده نبودم ترسیده بودم دیگه نباشی تنها یه گوشه ام غمگینم تو فکر فردا با تو بمونم
کاش مثه قدیم باز بودی کنارم یه روز میگی سلام یه روزم بلاکم
کاش مثه قدیم میرسیدی به دادم نه حرفامو بهت بزنم تو این آهنگ
ترسیدم تقریبا با چشمای تر میرم ترجیحا این رابطه ها واست حکم تفریحن
اینا رو دیدم رد میدم راجع به عشق بد میگم حق به من بده رد میشم با اینکه تنهاتر میشم
یه کله غر زدن حرکت فل زدن به خیالت همه رو دور زدن
تویه عشقت شدم بازنشسته اگر هنوزم میخوامت ناز شصتت
منو گرفتی تو به بازی گفتم آخرشم خودت میبازی
همش یاد قدیم با هم زیر بارون کنار هم من با تو تو یاد اون
هنوز آرامشم فقط نگاه توست کجا رفتی عزیز من کجا با اون
همش یاد قدیم با هم زیر بارون کنار هم من با تو تو یاد اون
نمایش متن ترانه
باز مثله قدیم تو رو یادم میارم باز مثله قدیم با تو حرفایی دارم که باید بگم
.. من حس میکردم باز مثه قدیم دوستم نداری
کاش مثه اون روزا که منو تو با هم روی پشت بوم واست میخوندم آهنگ
تو هم چشماتو بستی فکر من شاید که یک اشتباه بود به فکر تو باشم
من ساده نبودم ترسیده بودم دیگه نباشی تنها یه گوشه ام غمگینم تو فکر فردا با تو بمونم
کاش مثه قدیم باز بودی کنارم یه روز میگی سلام یه روزم بلاکم
کاش مثه قدیم میرسیدی به دادم نه حرفامو بهت بزنم تو این آهنگ
ترسیدم تقریبا با چشمای تر میرم ترجیحا این رابطه ها واست حکم تفریحن
اینا رو دیدم رد میدم راجع به عشق بد میگم حق به من بده رد میشم با اینکه تنهاتر میشم
یه کله غر زدن حرکت فل زدن به خیالت همه رو دور زدن
تویه عشقت شدم بازنشسته اگر هنوزم میخوامت ناز شصتت
منو گرفتی تو به بازی گفتم آخرشم خودت میبازی
همش یاد قدیم با هم زیر بارون کنار هم من با تو تو یاد اون
هنوز آرامشم فقط نگاه توست کجا رفتی عزیز من کجا با اون
همش یاد قدیم با هم زیر بارون کنار هم من با تو تو یاد اون
دانلود آهنگ فلانی
جای یکیه توی قلب منه که دو سه نفر
تا زمانی که با من بودی جز منم دو سه نفر
با تو بودن و من همیشه با چهار تا بیشتر
از تو میگشتم و تو بودی یه فنچ هیجده
چرا رو فاز نیستی بگو به من چت شده
نکنه دوباره خانومه کشیده چت شده
که همه لاف بازیاتم بوده یه نقشه
که میخواستی قیامتم واسه تو بشه نعشه
با اینکه همیشه میکردی تو با من بَد تا
واسه تو خودمو زیر پا گذاشتم حتی
چرا نیومدی یه بار واسه صرف قهوه
همه ی قول و قراراتم نه رَد ِ حرف ِ
تو که هیچ وقت نمیتونی باشی توو خواب بام
تو جلوی من به صورتت زدی نقاب
دنیارو آب برده تو هنوز بخواب
کدوم رفاقت و صداقت و نیس لاو
طاق زدی رفاقتو با دیس لاو
با قیامت شارژی و بی من توو غم گیری
نکنه حرفام سنگینه که تو غمگینی
بیخی خانوم عشقو به ما یاد نده
صدا بردار توی خوندنم کات نده
اگه واسه تو زنده س واسه ما عشق مُرد
بشین این سه تا دلیل و بشمُر
>سه : خارجی باشه همش بگه
بیاد پیشت باشی
میریم کافی شاپ میگی هُتل کو
تعارف نکن میخوای بریم متل قو
یک : میگین به ما آشناست قیافه ت
این فلانیه خب منم امیر قیامت
این حرف آخره که میگم زیر لبم
تو آهن پرستی و من عاشق رپم
میزنیم ساز مخالف توو کنسرواتوار
هه کجا توو کنسرواتوار
میزنیم ساز مخالف و من میگم به تو
قلب دخترا بوده سفت تر از بتن
من و فلانی هستیم رو فاز مخالف
برو بزن تو ساز مخالف
دخترا ذاتن بَدَن از توو نطفه
می نویسم دوستت دارم و نمیذاره نقطه
نمایش متن ترانه
جای یکیه توی قلب منه که دو سه نفر
تا زمانی که با من بودی جز منم دو سه نفر
با تو بودن و من همیشه با چهار تا بیشتر
از تو میگشتم و تو بودی یه فنچ هیجده
چرا رو فاز نیستی بگو به من چت شده
نکنه دوباره خانومه کشیده چت شده
که همه لاف بازیاتم بوده یه نقشه
که میخواستی قیامتم واسه تو بشه نعشه
با اینکه همیشه میکردی تو با من بَد تا
واسه تو خودمو زیر پا گذاشتم حتی
چرا نیومدی یه بار واسه صرف قهوه
همه ی قول و قراراتم نه رَد ِ حرف ِ
تو که هیچ وقت نمیتونی باشی توو خواب بام
تو جلوی من به صورتت زدی نقاب
دنیارو آب برده تو هنوز بخواب
کدوم رفاقت و صداقت و نیس لاو
طاق زدی رفاقتو با دیس لاو
با قیامت شارژی و بی من توو غم گیری
نکنه حرفام سنگینه که تو غمگینی
بیخی خانوم عشقو به ما یاد نده
صدا بردار توی خوندنم کات نده
اگه واسه تو زنده س واسه ما عشق مُرد
بشین این سه تا دلیل و بشمُر
>سه : خارجی باشه همش بگه
بیاد پیشت باشی
میریم کافی شاپ میگی هُتل کو
تعارف نکن میخوای بریم متل قو
یک : میگین به ما آشناست قیافه ت
این فلانیه خب منم امیر قیامت
این حرف آخره که میگم زیر لبم
تو آهن پرستی و من عاشق رپم
میزنیم ساز مخالف توو کنسرواتوار
هه کجا توو کنسرواتوار
میزنیم ساز مخالف و من میگم به تو
قلب دخترا بوده سفت تر از بتن
من و فلانی هستیم رو فاز مخالف
برو بزن تو ساز مخالف
دخترا ذاتن بَدَن از توو نطفه
می نویسم دوستت دارم و نمیذاره نقطه
دانلود آهنگ حلالت نمیکنم
فرقه تو و من تو این بوده
که من عاشق بودمو تو یه بی وفا
روزا به سختی میگذرن اما تو کجا و من کجا
من با گریه تو با خنده هات میگذرونی این روزا رو بی وفا
کی مثه تو بی وفا بود
شاید اینبار بفهمی عشقه من بی گناه بود
کی تویه تنهاییات بود
به جز من این یکی بود که من نبود
با اینکه بدی کردی ازت ممنونم هنوزم به خوبیات مدیونم
باورم نمیشه انگار دارم میگم هزیونم ولی نه این عینه حقیقته که ممنونم
تو داری میری زیر قدمات منو ندیدی منم ندیده میگم الهی خیر نبینی
به خاطراتمون میگم یادش بخیر به آیندت میگم بشه ختمه به خیر بی لیاقتی که بی قیامتی
نمیدونم مخاطب منم تو این شعر یا تو
نمیدونم یکی اومد گرفت جامو
یا تو جا خالی دادی من بد خوردم زمین
با اینکه هیچ وقت نبود برخوردم ضعیف
با اینکه یه رپرم ولی واست بودم حامی
که واسه بودنت به خدا میگفتم آمین
دنیارو آب برد تو کجایه کاری
هنوزم قدرتمند تو زیرزمین تو خوابی
فرقه تو و من تو این بوده
که من عاشق بودمو تو یه بی وفا
روزا به سختی میگذرن اما تو کجا و من کجا
من با گریه تو با خنده هات میگذرونی این روزا رو بی وفا
شعر آهنگ جدید قیامت باند حلالت نمیکنم
بیشترین جایی که بودم تو خودم بود
پاتوقم تنهاییام این تو موودم بود
فردارو به خاطر بسپار سقوطم زود با نبودت تبدیل میشه به شروعه خوب
تو نیستی ولی خاطراتت مچاله تو دستم من یه پاییزیه با احساسم به دل نشستم
من یه صدام که دارم میپیچم تو شهرم یه روز به گوشت میرسم بهت میخندم
هی حلالت نمیکنم
حلالت نمیکنم بهت گفت عزیزم نامحرم
فکر میکردم فقط با من بودی محرم
درگیریایه زندگیم بوده با زن
لعنت به مهر به آبان به آذر
من ته تغاریه خدام سلطانه حسم
ولی تو ملکه نبودی تویه دستم
نمیدونم خوده دیس لاوم یا طلسمه عشقم
ولی میدونم اینارو از ته دل نوشتم
فرقه تو و من تو این بوده
نمایش متن ترانه
فرقه تو و من تو این بوده
که من عاشق بودمو تو یه بی وفا
روزا به سختی میگذرن اما تو کجا و من کجا
من با گریه تو با خنده هات میگذرونی این روزا رو بی وفا
کی مثه تو بی وفا بود
شاید اینبار بفهمی عشقه من بی گناه بود
کی تویه تنهاییات بود
به جز من این یکی بود که من نبود
با اینکه بدی کردی ازت ممنونم هنوزم به خوبیات مدیونم
باورم نمیشه انگار دارم میگم هزیونم ولی نه این عینه حقیقته که ممنونم
تو داری میری زیر قدمات منو ندیدی منم ندیده میگم الهی خیر نبینی
به خاطراتمون میگم یادش بخیر به آیندت میگم بشه ختمه به خیر بی لیاقتی که بی قیامتی
نمیدونم مخاطب منم تو این شعر یا تو
نمیدونم یکی اومد گرفت جامو
یا تو جا خالی دادی من بد خوردم زمین
با اینکه هیچ وقت نبود برخوردم ضعیف
با اینکه یه رپرم ولی واست بودم حامی
که واسه بودنت به خدا میگفتم آمین
دنیارو آب برد تو کجایه کاری
هنوزم قدرتمند تو زیرزمین تو خوابی
فرقه تو و من تو این بوده
که من عاشق بودمو تو یه بی وفا
روزا به سختی میگذرن اما تو کجا و من کجا
من با گریه تو با خنده هات میگذرونی این روزا رو بی وفا
شعر آهنگ جدید قیامت باند حلالت نمیکنم
بیشترین جایی که بودم تو خودم بود
پاتوقم تنهاییام این تو موودم بود
فردارو به خاطر بسپار سقوطم زود با نبودت تبدیل میشه به شروعه خوب
تو نیستی ولی خاطراتت مچاله تو دستم من یه پاییزیه با احساسم به دل نشستم
من یه صدام که دارم میپیچم تو شهرم یه روز به گوشت میرسم بهت میخندم
هی حلالت نمیکنم
حلالت نمیکنم بهت گفت عزیزم نامحرم
فکر میکردم فقط با من بودی محرم
درگیریایه زندگیم بوده با زن
لعنت به مهر به آبان به آذر
من ته تغاریه خدام سلطانه حسم
ولی تو ملکه نبودی تویه دستم
نمیدونم خوده دیس لاوم یا طلسمه عشقم
ولی میدونم اینارو از ته دل نوشتم
فرقه تو و من تو این بوده
دانلود آهنگ کیش و مات
زورت نبره نیش مار
یه سمت بازه پس پیش ما
فقط خودم باید بخوام باشی
درغیر این صورت خفه کیش و مات
زورت نبره از خوب بودنم تو هم سوء استفاده کردی از خوب بودنم
کنارم بودی قدر ندونستی کنارت نیستم دیدی نتونستی
من همونیم که میکردی مسخرم
تو باختی من بردم همه برام دست زدن
خیلی ها راجع به آیندم حرف زدن
گفتن که موفق نمیشم اصلا من
تکست و متن آهنگ جدید
همه منو از کنارشون پس زدن
الان که حالم بند اومده منو بستنم
فرقی نمیکنه دختر پسر اصلا هم
من نه از اسبم افتادم نه از اصلم هم
منو نخواه واسه موقعیت مو بخواه
واسه موقعی ام که بگی امیر بی لقبش
کنارم باشه نگرد انگار همه جا قیامت داداشه
گشتم نبود نگرد نیست کسی دیگه به فکر امیر نیست
خیلی وقته تنهام توو خودم انگار زیر هستم
یه طنابم دورم انداختن که خفم کنن
نمایش متن ترانه
زورت نبره نیش مار
یه سمت بازه پس پیش ما
فقط خودم باید بخوام باشی
درغیر این صورت خفه کیش و مات
زورت نبره از خوب بودنم تو هم سوء استفاده کردی از خوب بودنم
کنارم بودی قدر ندونستی کنارت نیستم دیدی نتونستی
من همونیم که میکردی مسخرم
تو باختی من بردم همه برام دست زدن
خیلی ها راجع به آیندم حرف زدن
گفتن که موفق نمیشم اصلا من
تکست و متن آهنگ جدید
همه منو از کنارشون پس زدن
الان که حالم بند اومده منو بستنم
فرقی نمیکنه دختر پسر اصلا هم
من نه از اسبم افتادم نه از اصلم هم
منو نخواه واسه موقعیت مو بخواه
واسه موقعی ام که بگی امیر بی لقبش
کنارم باشه نگرد انگار همه جا قیامت داداشه
گشتم نبود نگرد نیست کسی دیگه به فکر امیر نیست
خیلی وقته تنهام توو خودم انگار زیر هستم
یه طنابم دورم انداختن که خفم کنن
دانلود آهنگ علیک سلام
امیر قیامت..
صفر دو یک..
علیک ِ سلام
عادته کلیک راست کرده بزنه رفرش
رپو باس تکون بدیم د نده لفتش
شعر رو کاغذ نبوده که بوده حفظش
توی ذهنش
ما همیشه تو سرازیری های موفقیت بودیم
تا شیب دیدیم مردم مارو سیو میکنن تورو شیفت دلیت
میبینی ورسه ماله بچه وسه
دور از حاشیه حال میکنه میگره حرصت
تاریخچه ی دورم دارم میدم واسه قصه
به رپ دهه ی کارم نصف سنت
روزایی که کار ندادم نزدی یه سر
الان که کار میدم بهم میزنی یه سر
توام مثه من آدمی و خب قدرت طلبی
تو قدرت طلبی من قدرت عددی
واسم اینه که باس بدونی ما کار بلدیم بده دو
خیلی وقته عقبی
کارم هاره قلادش بامه
اگه ولش کنم دنیا میشه تیکه پاره
دنیای گذشتمو فراموش کردم از اون پازل زندگی یه تیکه بامه
کارم هاره قلادش بامه
اگه ولش کنم دنیا میشه تیکه پاره
دنیای گذشتمو فراموش کردم از اون پازل زندگی یه تیکه بامه
تو یه مُهره سوخته ای ولی ما با هدفیم
تو یه دهن گشادی ولی ما با ادبیم
رله با مرگت زدی که با ما طرفی
شوخی شهرستانی میکنه اون باهام طرف نی
این قلم سلاحه یه خش رو صدائه واسه آلبوم گرفتم خوب اومد استخاره
هر کلمه از کارم واست حکم یه بیته
هر یه بیت کارم یه دینار کویته
اینهمه سال زحمت کشیدم نرم بالا حیفه
کجای کاری ذهنت هنوز درگیر اون بیته
تو صوتت سونیه تصویرت صنامه
واسه عرض ادب ما فقط سلامه
کافیه
بعدش ثوابت اینه که بذاری بری
این به صلاحه راستی اینم راجع به جواب سلامت از تهران
امیر علیک ِ سلام
کارم هاره قلادش بامه
اگه ولش کنم دنیا میشه تیکه پاره
دنیای گذشتمو فراموش کردم از اون پازل زندگی یه تیکه بامه
کارم هاره قلادش بامه
اگه ولش کنم دنیا میشه تیکه پاره
دنیای گذشتمو فراموش کردم از اون پازل زندگی یه تیکه بامه
نمایش متن ترانه
امیر قیامت..
صفر دو یک..
علیک ِ سلام
عادته کلیک راست کرده بزنه رفرش
رپو باس تکون بدیم د نده لفتش
شعر رو کاغذ نبوده که بوده حفظش
توی ذهنش
ما همیشه تو سرازیری های موفقیت بودیم
تا شیب دیدیم مردم مارو سیو میکنن تورو شیفت دلیت
میبینی ورسه ماله بچه وسه
دور از حاشیه حال میکنه میگره حرصت
تاریخچه ی دورم دارم میدم واسه قصه
به رپ دهه ی کارم نصف سنت
روزایی که کار ندادم نزدی یه سر
الان که کار میدم بهم میزنی یه سر
توام مثه من آدمی و خب قدرت طلبی
تو قدرت طلبی من قدرت عددی
واسم اینه که باس بدونی ما کار بلدیم بده دو
خیلی وقته عقبی
کارم هاره قلادش بامه
اگه ولش کنم دنیا میشه تیکه پاره
دنیای گذشتمو فراموش کردم از اون پازل زندگی یه تیکه بامه
کارم هاره قلادش بامه
اگه ولش کنم دنیا میشه تیکه پاره
دنیای گذشتمو فراموش کردم از اون پازل زندگی یه تیکه بامه
تو یه مُهره سوخته ای ولی ما با هدفیم
تو یه دهن گشادی ولی ما با ادبیم
رله با مرگت زدی که با ما طرفی
شوخی شهرستانی میکنه اون باهام طرف نی
این قلم سلاحه یه خش رو صدائه واسه آلبوم گرفتم خوب اومد استخاره
هر کلمه از کارم واست حکم یه بیته
هر یه بیت کارم یه دینار کویته
اینهمه سال زحمت کشیدم نرم بالا حیفه
کجای کاری ذهنت هنوز درگیر اون بیته
تو صوتت سونیه تصویرت صنامه
واسه عرض ادب ما فقط سلامه
کافیه
بعدش ثوابت اینه که بذاری بری
این به صلاحه راستی اینم راجع به جواب سلامت از تهران
امیر علیک ِ سلام
کارم هاره قلادش بامه
اگه ولش کنم دنیا میشه تیکه پاره
دنیای گذشتمو فراموش کردم از اون پازل زندگی یه تیکه بامه
کارم هاره قلادش بامه
اگه ولش کنم دنیا میشه تیکه پاره
دنیای گذشتمو فراموش کردم از اون پازل زندگی یه تیکه بامه
دانلود آهنگ چی فکر میکردیم
ببین من اون موقع ها فکرمیکردم به اینکه
عکسام تو اتوبانه واسه تبلیغ
مجوز که هیچ هرچی خواستم گفتم بی تخفیف
گفتم پک آلبوم با مجوز توی فروشگاهه
تبلیغ کنسرتم توی فرودگاهه
بی حرف پیش تازه فک میکردم آهنگام توی گوشی ها پیشوازه
خیالی نیست واسه
اونی که اسه جلو میره آسه آسه
راستی بعضی از ماها که نشدن ساپورت
جوابش رو قافیست گرفتن پاسپورت
اونایی که موندن همه رویین تنن
میدونی چرا چون غیرت دارن رو این وطن
از روزی که موزیکه حرفه ای که شد
یه ذره صدا لشو همه تریپا شل

ye zare seda lasho hame tiripa shol نداریم لیمیت نه هنو ریپیت
nadarim limit na hanoz repeat موزیکو میسازیم توهم میخونی بام رو بیتر
musico misazim tavahom mikhooni bam roo beyt دافم قلممه استیجم ورقمه
اگه همتونم بم پشت کنین خیالی نی
چون هنو خداییو دارم طرفمه
راستی مخاطب دوست دارم توی اوج گیرات
یه روز به عشقت کنسرت میذارم توی برج میلاد
فیس بوکم که هک شد شانسم نداشتم تو وی چت
ولی من از اونام که میرم زیر بارونم بی چتر
ضمنی کلی احساس دارم واسه ی این شهر
که با سی و دوتا حرف داستانو بت میگم بی شک
دیشب خوابتو دیده بودم اومده بودی پیشم
نمایش متن ترانه
ببین من اون موقع ها فکرمیکردم به اینکه
عکسام تو اتوبانه واسه تبلیغ
مجوز که هیچ هرچی خواستم گفتم بی تخفیف
گفتم پک آلبوم با مجوز توی فروشگاهه
تبلیغ کنسرتم توی فرودگاهه
بی حرف پیش تازه فک میکردم آهنگام توی گوشی ها پیشوازه
خیالی نیست واسه
اونی که اسه جلو میره آسه آسه
راستی بعضی از ماها که نشدن ساپورت
جوابش رو قافیست گرفتن پاسپورت
اونایی که موندن همه رویین تنن
میدونی چرا چون غیرت دارن رو این وطن
از روزی که موزیکه حرفه ای که شد
یه ذره صدا لشو همه تریپا شل

ye zare seda lasho hame tiripa shol نداریم لیمیت نه هنو ریپیت
nadarim limit na hanoz repeat موزیکو میسازیم توهم میخونی بام رو بیتر
musico misazim tavahom mikhooni bam roo beyt دافم قلممه استیجم ورقمه
اگه همتونم بم پشت کنین خیالی نی
چون هنو خداییو دارم طرفمه
راستی مخاطب دوست دارم توی اوج گیرات
یه روز به عشقت کنسرت میذارم توی برج میلاد
فیس بوکم که هک شد شانسم نداشتم تو وی چت
ولی من از اونام که میرم زیر بارونم بی چتر
ضمنی کلی احساس دارم واسه ی این شهر
که با سی و دوتا حرف داستانو بت میگم بی شک
دیشب خوابتو دیده بودم اومده بودی پیشم
دانلود آهنگ در شهر
حواسم همه جا هست، نگو پشتمی نگو هوامو داری
تو یه دشمنی حالمو میپرسی از این خوش تر نیس
من پشت ویترین تو یه مشتری
غرورم با وجودت بد خورد زمین، دلم پاره شد از تو کرد خود زنی
اه یه جای این قصه خرابه از طرف من نی هر طرف خرابه
یاد اون ما شدنای با هم، الان جفتمون منگیم من ناراحت تو راحت
حیف چقدر دوست داشتم گذاشتی رفتی خیلی راحت..
♫واسه گفتن دیس لاو تو کلمه ها من ولخرجم، عشق کدومه اینا نمیره به خرجم♫
♫یعنی من از اونام که آخر نشونم میده در شهر♫
♫چون امثال تو میکشن با کلمه ها هر شب♫
حال نمیدن کار نمیدن راه نمیرم پا نمیدن
ساده میگم وا نمیدن، صاف که میرم جا نمیدن
خاکی ام تو جاده میرم تو جاده میرم خاکی میرن
اونا لفظ خارجی من فارسی میگم عشقش رو دارن د را نمیرن
میگن حافظن ولی فال نمیدن، میخاون بپرم بهم بال نمیدن
واسه کنسرتم بهم جا نمیدن، میکروفونم بهم پاس نمیدن
من دیگه خودم کار نمیدم تو منو سلطان کردی بی راه نمیگم
شعرام سفید سیاه نمیگم، دردم زیاده زیاد نمیگم
♫واسه گفتن دیس لاو تو کلمه ها من ولخرجم، عشق کدومه اینا نمیره به خرجم♫
♫یعنی من از اونام که اخر نشونم میده در شهر♫
♫چون امثال تو میکشن با کلمه ها هر شب♫
♫واسه گفتن دیس لاو تو کلمه ها من ولخرجم، عشق کدومه اینا نمیره به خرجم♫
♫یعنی من از اونام که اخر نشونم میده در شهر♫
♫چون امثال تو میکشن با کلمه ها هر شب♫
نمایش متن ترانه
حواسم همه جا هست، نگو پشتمی نگو هوامو داری
تو یه دشمنی حالمو میپرسی از این خوش تر نیس
من پشت ویترین تو یه مشتری
غرورم با وجودت بد خورد زمین، دلم پاره شد از تو کرد خود زنی
اه یه جای این قصه خرابه از طرف من نی هر طرف خرابه
یاد اون ما شدنای با هم، الان جفتمون منگیم من ناراحت تو راحت
حیف چقدر دوست داشتم گذاشتی رفتی خیلی راحت..
♫واسه گفتن دیس لاو تو کلمه ها من ولخرجم، عشق کدومه اینا نمیره به خرجم♫
♫یعنی من از اونام که آخر نشونم میده در شهر♫
♫چون امثال تو میکشن با کلمه ها هر شب♫
حال نمیدن کار نمیدن راه نمیرم پا نمیدن
ساده میگم وا نمیدن، صاف که میرم جا نمیدن
خاکی ام تو جاده میرم تو جاده میرم خاکی میرن
اونا لفظ خارجی من فارسی میگم عشقش رو دارن د را نمیرن
میگن حافظن ولی فال نمیدن، میخاون بپرم بهم بال نمیدن
واسه کنسرتم بهم جا نمیدن، میکروفونم بهم پاس نمیدن
من دیگه خودم کار نمیدم تو منو سلطان کردی بی راه نمیگم
شعرام سفید سیاه نمیگم، دردم زیاده زیاد نمیگم
♫واسه گفتن دیس لاو تو کلمه ها من ولخرجم، عشق کدومه اینا نمیره به خرجم♫
♫یعنی من از اونام که اخر نشونم میده در شهر♫
♫چون امثال تو میکشن با کلمه ها هر شب♫
♫واسه گفتن دیس لاو تو کلمه ها من ولخرجم، عشق کدومه اینا نمیره به خرجم♫
♫یعنی من از اونام که اخر نشونم میده در شهر♫
♫چون امثال تو میکشن با کلمه ها هر شب♫
دانلود آهنگ گرامافون
وقتی همه اومدن پشت سرت گذاشته
صفحه بهم گفتن فلانی بوده
با همه ***من به عشقت جوابشونو دادم یه تَنه
بهشون گفتم از اون خیالم تخته با منه !
ولی دیدم حقیقت چقدر تلخه بعدش فهمیدم قیامت چقدر مَرده
با اینکه میدونست تو با اونا بودی بازم
به روش نیاورد بگه تو با اونا بودی
زوری نه خیلی راحت از شانس
بَد یه عکس هم ندارم ازت توی اتاقم !
گذاشتی رفتی تو یه روز برفی بی هیچ حرفی
ما با هم زوج بودیم بی هم فَردیم
اینجوری شد که قیامت واسه تو شد فردین
ولی حیف که تو دَرکِش نکردی گذاشتی رفتی
بگو ببینم مثل من مَرام داری یا میخندی
به حرفایی که پشت سَرم میزنند یا می جنگی
انقدر صفحه گذاشتن اینا پشت سرمون
انگار ما گرامافون بودیم ندیدیم پشت سرمون
یه خنجر یه عوضی فُرو کرده پشت سرمون
هِی به هم میدادیم اونا میخندیدن پشت سرمون
انقدر صفحه گذاشتن اینا پشت سرمون انگار
ما گرامافون بودیم ندیدیم پشت سرمون
یه خنجر یه عوضی فُرو کرده پشت سرمون
هِی به هم میدادیم اونا میخندیدن پشت سرمون
میبینی روزی رو که قیامت واسه بَچَت
هم سَنبُله این حرف من نیست این حرف مَردمه
من مُسَکنم واسه ی مَردمم واسه ی عشقای
پوشالیشون واسه ی درد و غم
من از تواَم , تو از منی
من تو بودم تو نبودی منی که داشتی میگفتی
تو نبودی فقط خندیدی. تواَم با اونا بودی
روبروم وایسادی و باهام جنگیدی
برنگرد ازت دارم آتو
میبینی این دلم دیگه نداره کاری با تو
مثل تو نیستم بعد تو مطمئن باش این دلم به راحتی به کسی نمیده جاتو
یه زمانی خوشحال بودم میخندیدم با تو
تو خیانت کردی مردم از من میگیرن آتو
بعد توی شعرهامون میایم میگیم رسم زمونست
اینجوری نیست مقصر زخم زبونست
نمایش متن ترانه
وقتی همه اومدن پشت سرت گذاشته
صفحه بهم گفتن فلانی بوده
با همه ***من به عشقت جوابشونو دادم یه تَنه
بهشون گفتم از اون خیالم تخته با منه !
ولی دیدم حقیقت چقدر تلخه بعدش فهمیدم قیامت چقدر مَرده
با اینکه میدونست تو با اونا بودی بازم
به روش نیاورد بگه تو با اونا بودی
زوری نه خیلی راحت از شانس
بَد یه عکس هم ندارم ازت توی اتاقم !
گذاشتی رفتی تو یه روز برفی بی هیچ حرفی
ما با هم زوج بودیم بی هم فَردیم
اینجوری شد که قیامت واسه تو شد فردین
ولی حیف که تو دَرکِش نکردی گذاشتی رفتی
بگو ببینم مثل من مَرام داری یا میخندی
به حرفایی که پشت سَرم میزنند یا می جنگی
انقدر صفحه گذاشتن اینا پشت سرمون
انگار ما گرامافون بودیم ندیدیم پشت سرمون
یه خنجر یه عوضی فُرو کرده پشت سرمون
هِی به هم میدادیم اونا میخندیدن پشت سرمون
انقدر صفحه گذاشتن اینا پشت سرمون انگار
ما گرامافون بودیم ندیدیم پشت سرمون
یه خنجر یه عوضی فُرو کرده پشت سرمون
هِی به هم میدادیم اونا میخندیدن پشت سرمون
میبینی روزی رو که قیامت واسه بَچَت
هم سَنبُله این حرف من نیست این حرف مَردمه
من مُسَکنم واسه ی مَردمم واسه ی عشقای
پوشالیشون واسه ی درد و غم
من از تواَم , تو از منی
من تو بودم تو نبودی منی که داشتی میگفتی
تو نبودی فقط خندیدی. تواَم با اونا بودی
روبروم وایسادی و باهام جنگیدی
برنگرد ازت دارم آتو
میبینی این دلم دیگه نداره کاری با تو
مثل تو نیستم بعد تو مطمئن باش این دلم به راحتی به کسی نمیده جاتو
یه زمانی خوشحال بودم میخندیدم با تو
تو خیانت کردی مردم از من میگیرن آتو
بعد توی شعرهامون میایم میگیم رسم زمونست
اینجوری نیست مقصر زخم زبونست
دانلود آهنگ مردونه
بعد از این همه سال تازه دارم میفهمم یه جاهایی اشتباه خوندم حتی لیاقت اونم نداشت
ببخشید شما نه با اونی ام که مارو تنها گذاشت و رفت
با اونی ام که رفت ندید پشت سرش هم
من همونی ام که به همه میگفت دوست پسرشم
گفتم هرچی نداری میزارم از خودم
غمت نباشه رفیق من بیزارم از خودم
چون خودم بهش رو دادم اینو همه میدونن
که این عقده ها دارن منو از تو میخورن
ولی اون بیرون واسه ی تو که هوا سرد نیست
دیدم دست یکی تو دستت منم حواسم نیست
مقایسه ات فقط با پول بود یا قیمت
دوست داشتم با غیرت
ولی این چیزا واست ملاک نبود
ولی بدون تو خونه ی قلبم بی پلاک نموند
چون خیلیا حاضرن تو نباشی الان
که جاتو پر کنن تو دلم بشن فدام
این روزا با ترس میگذره قرار نبود بیوفتیم تو قرض
اون روزا با هم یه همنفس ولی الان تنها و بی کس
این روزا با ترس میگذره قرار نبود بیوفتیم تو قرض
اون روزا باهم یه هم نفس ولی الان تنها و بی کس
♫♫♫
جای دستات دور کمرم خالیه بودی ترکم
یادش بخیر اولین روز باهم رفتیم دربند
الان پشتم نیستی انگاری دنیا نیست
خداروشکر پشت موتور چشا همه میشه خیس
که نفهمن گریه کردم نخندن به دل تنگم
که امید یه محلم ولی پیش عشقم لنگم
یه عاشق بی کلک
بدون غلط
تا مسیرو یادت دادم رفتی سمت طرف
اونم تکی که مارو دور بزنی
هرکی از ما برد ما برده ایم اونم خورده زمین
به کم قانع نبودی دنبال پیک تپلی
مهریه تو گرفتی و من شدم پیک موتوری
از شانسم تولدش خودم غذا بردم
تا دیدمش یه لحظه دنیارو از یاد بردم
من عقده ای شدم تو این لباس بی ریخت
بعد دیدم یه غریبه داشت واسه اون پیک میریخت
این روزا با ترس میگذره قرار نبود بیوفتیم تو قرض
اون روزا باهم یه همنفس ولی الان تنها و بی کس
این روزا با ترس میگذره قرار نبود بیوفتیم تو قرض
اون روزا باهم یه هم نفس ولی الان تنها و بی کس
این بدبختی محضه یه لحظه
بفرمایید سفارشتونو اوردم
چقدر شد آقا ؟
این روایت یه قصه ست که غم نیست
آقا با شمام
ببخشید خانم حواسم نیست
پولو گرفتم و رفتم از دنیا گله کردم
اولین تولدت بود که تا صبح گریه کردم
بعد یاد چی افتادم اولین روزی که
بهت گفتم دوستم داری گفتی عشقت که موزیکه
واسم لاو اشتباه خوندم
چوب دلمو خوردم که از این اجتماع رونده ام
چقدر دوست داره که تو رو میخندونه
من یدونه دوست داشتم ولی مردونه
بیخیال تو که مرد نمیخواستی دختر
تو یه بانک میخواستی که خرجت کنن مفت برر
هه شما نه با اونی ام که مارو تنها گذاشت و رفت
این روزا با ترس میگذره قرار نبود بیوفتیم تو قرض
اون روزا باهم یه همنفس ولی الان تنها و بی کس
این روزا با ترس میگذره قرار نبود بیوفتیم تو قرض
اون روزا باهم یه هم نفس ولی الان تنها و بی کس
نمایش متن ترانه
بعد از این همه سال تازه دارم میفهمم یه جاهایی اشتباه خوندم حتی لیاقت اونم نداشت
ببخشید شما نه با اونی ام که مارو تنها گذاشت و رفت
با اونی ام که رفت ندید پشت سرش هم
من همونی ام که به همه میگفت دوست پسرشم
گفتم هرچی نداری میزارم از خودم
غمت نباشه رفیق من بیزارم از خودم
چون خودم بهش رو دادم اینو همه میدونن
که این عقده ها دارن منو از تو میخورن
ولی اون بیرون واسه ی تو که هوا سرد نیست
دیدم دست یکی تو دستت منم حواسم نیست
مقایسه ات فقط با پول بود یا قیمت
دوست داشتم با غیرت
ولی این چیزا واست ملاک نبود
ولی بدون تو خونه ی قلبم بی پلاک نموند
چون خیلیا حاضرن تو نباشی الان
که جاتو پر کنن تو دلم بشن فدام
این روزا با ترس میگذره قرار نبود بیوفتیم تو قرض
اون روزا با هم یه همنفس ولی الان تنها و بی کس
این روزا با ترس میگذره قرار نبود بیوفتیم تو قرض
اون روزا باهم یه هم نفس ولی الان تنها و بی کس
♫♫♫
جای دستات دور کمرم خالیه بودی ترکم
یادش بخیر اولین روز باهم رفتیم دربند
الان پشتم نیستی انگاری دنیا نیست
خداروشکر پشت موتور چشا همه میشه خیس
که نفهمن گریه کردم نخندن به دل تنگم
که امید یه محلم ولی پیش عشقم لنگم
یه عاشق بی کلک
بدون غلط
تا مسیرو یادت دادم رفتی سمت طرف
اونم تکی که مارو دور بزنی
هرکی از ما برد ما برده ایم اونم خورده زمین
به کم قانع نبودی دنبال پیک تپلی
مهریه تو گرفتی و من شدم پیک موتوری
از شانسم تولدش خودم غذا بردم
تا دیدمش یه لحظه دنیارو از یاد بردم
من عقده ای شدم تو این لباس بی ریخت
بعد دیدم یه غریبه داشت واسه اون پیک میریخت
این روزا با ترس میگذره قرار نبود بیوفتیم تو قرض
اون روزا باهم یه همنفس ولی الان تنها و بی کس
این روزا با ترس میگذره قرار نبود بیوفتیم تو قرض
اون روزا باهم یه هم نفس ولی الان تنها و بی کس
این بدبختی محضه یه لحظه
بفرمایید سفارشتونو اوردم
چقدر شد آقا ؟
این روایت یه قصه ست که غم نیست
آقا با شمام
ببخشید خانم حواسم نیست
پولو گرفتم و رفتم از دنیا گله کردم
اولین تولدت بود که تا صبح گریه کردم
بعد یاد چی افتادم اولین روزی که
بهت گفتم دوستم داری گفتی عشقت که موزیکه
واسم لاو اشتباه خوندم
چوب دلمو خوردم که از این اجتماع رونده ام
چقدر دوست داره که تو رو میخندونه
من یدونه دوست داشتم ولی مردونه
بیخیال تو که مرد نمیخواستی دختر
تو یه بانک میخواستی که خرجت کنن مفت برر
هه شما نه با اونی ام که مارو تنها گذاشت و رفت
این روزا با ترس میگذره قرار نبود بیوفتیم تو قرض
اون روزا باهم یه همنفس ولی الان تنها و بی کس
این روزا با ترس میگذره قرار نبود بیوفتیم تو قرض
اون روزا باهم یه هم نفس ولی الان تنها و بی کس