دانلود آهنگ یارتویی
یار مرا غار مرا عشقِ جگر خوارِ مرا یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا
نوح تویی روح تویی فاتحو مفتوح تویی سینه ی مشروح تویی بر در اسرار مرا
نور تویی سور تویی دولتِ منصور تویی مرغِ کُه طوور تویی خسته به منقار مرا
قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا
حجره ی خورشید تویی خانه ی ناهید تویی روضه ی امید تویی راه ده ای یار مرا
روز تویی روزه تویی حاصل دریوزه تویی آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا
دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی پخته تویی خام تویی خام بمگذار مرا
این تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی راه شدی تا نبدی این همه گفتار مرا
نمایش متن ترانه
یار مرا غار مرا عشقِ جگر خوارِ مرا یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا
نوح تویی روح تویی فاتحو مفتوح تویی سینه ی مشروح تویی بر در اسرار مرا
نور تویی سور تویی دولتِ منصور تویی مرغِ کُه طوور تویی خسته به منقار مرا
قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا
حجره ی خورشید تویی خانه ی ناهید تویی روضه ی امید تویی راه ده ای یار مرا
روز تویی روزه تویی حاصل دریوزه تویی آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا
دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی پخته تویی خام تویی خام بمگذار مرا
این تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی راه شدی تا نبدی این همه گفتار مرا
دانلود آهنگ زعفرانی
ما ز یاران چشم یاری داشتیم خود غلط بود آنچه می پنداشتیم
شیوه ی چشمت فریبه جنگ داشت ما غلط کردیمو صلح انگاشتیم
گقت خود دادی به ما دل حافظا ما محصل بر کسی نگماشتیم
گقت خود دادی به ما دل حافظا ما محصل بر کسی نگماشتیم
شیوه ی چشمت فریبه جنگ داشت ما غلط کردیمو صلح انگاشتیم
گقت خود دادی به ما دل حافظا ما محصل بر کسی نگماشتیم
ما محصل بر کسی نگماشتیم ما محصل بر کسی نگماشتیم
شیوه ی چشمت فریبه جنگ داشت ما غلط کردیمو صلح انگاشتیم
ما غلط کردیمو صلح انگاشتیم ما غلط کردیمو
ما غلط کردیمو صلح انگاشتیم ما غلط کردیمو صلح انگاشتیم
گقت خود دادی به ما دل حافظا ما محصل بر کسی نگماشتیم
گقت خود دادی به ما دل حافظا ما محصل بر کسی نگماشتیم
نمایش متن ترانه
ما ز یاران چشم یاری داشتیم خود غلط بود آنچه می پنداشتیم
شیوه ی چشمت فریبه جنگ داشت ما غلط کردیمو صلح انگاشتیم
گقت خود دادی به ما دل حافظا ما محصل بر کسی نگماشتیم
گقت خود دادی به ما دل حافظا ما محصل بر کسی نگماشتیم
شیوه ی چشمت فریبه جنگ داشت ما غلط کردیمو صلح انگاشتیم
گقت خود دادی به ما دل حافظا ما محصل بر کسی نگماشتیم
ما محصل بر کسی نگماشتیم ما محصل بر کسی نگماشتیم
شیوه ی چشمت فریبه جنگ داشت ما غلط کردیمو صلح انگاشتیم
ما غلط کردیمو صلح انگاشتیم ما غلط کردیمو
ما غلط کردیمو صلح انگاشتیم ما غلط کردیمو صلح انگاشتیم
گقت خود دادی به ما دل حافظا ما محصل بر کسی نگماشتیم
گقت خود دادی به ما دل حافظا ما محصل بر کسی نگماشتیم
دانلود آهنگ دورهمی
ما ز یاران چشم یاری داشتیم خود غلط بود آنچه می پنداشتیم
شیوه ی چشمت فریبه جنگ داشت ما غلط کردیمو صلح انگاشتیم
گقت خود دادی به ما دل حافظا ما محصل بر کسی نگماشتیم
گقت خود دادی به ما دل حافظا ما محصل بر کسی نگماشتیم
شیوه ی چشمت فریبه جنگ داشت ما غلط کردیمو صلح انگاشتیم
گقت خود دادی به ما دل حافظا ما محصل بر کسی نگماشتیم
ما محصل بر کسی نگماشتیم ما محصل بر کسی نگماشتیم
شیوه ی چشمت فریبه جنگ داشت ما غلط کردیمو صلح انگاشتیم
ما غلط کردیمو صلح انگاشتیم ما غلط کردیمو
ما غلط کردیمو صلح انگاشتیم ما غلط کردیمو صلح انگاشتیم
گقت خود دادی به ما دل حافظا ما محصل بر کسی نگماشتیم
گقت خود دادی به ما دل حافظا ما محصل بر کسی نگماشتیم
نمایش متن ترانه
ما ز یاران چشم یاری داشتیم خود غلط بود آنچه می پنداشتیم
شیوه ی چشمت فریبه جنگ داشت ما غلط کردیمو صلح انگاشتیم
گقت خود دادی به ما دل حافظا ما محصل بر کسی نگماشتیم
گقت خود دادی به ما دل حافظا ما محصل بر کسی نگماشتیم
شیوه ی چشمت فریبه جنگ داشت ما غلط کردیمو صلح انگاشتیم
گقت خود دادی به ما دل حافظا ما محصل بر کسی نگماشتیم
ما محصل بر کسی نگماشتیم ما محصل بر کسی نگماشتیم
شیوه ی چشمت فریبه جنگ داشت ما غلط کردیمو صلح انگاشتیم
ما غلط کردیمو صلح انگاشتیم ما غلط کردیمو
ما غلط کردیمو صلح انگاشتیم ما غلط کردیمو صلح انگاشتیم
گقت خود دادی به ما دل حافظا ما محصل بر کسی نگماشتیم
گقت خود دادی به ما دل حافظا ما محصل بر کسی نگماشتیم
دانلود آهنگ اندر خم
شاه صنم
زیبــا صنــــم!
بوسه زنم، دستهای تو
ابریشم، قیمت نداره… حیف!
حیف از اون موهای تو!
ابریشم، قیمت نداره… حیف!
حیف از اون موهای تو!
حیف از اون موهای تو!
به قرآنِ مجیدِ آیه… آیه..!
وای دلُم! هر روز و شُو، سوی تو آیه…
و اگر از طعنه ها، مردُم نترسُم
به دنبالت می آیُم، مثلِ سایه، یار گُلُم!
مثلِ سایه، یار گُلُم!
مثلِ سایه، یار…
و اگر از طعنه ها، مردُم نترسُم
به دنبالت می آیُم، مثلِ سایه، یار گُلُم!
مثلِ سایه، یار…
کدوم کوه و کمر، بوی تو داره، یار؟
کدوم مه، جلوه ی رویِ تو داره، یار؟
همون ماهی که از قبله زنه سَر، نشون از طاقِ ابروی تو داره، یار!
نمایش متن ترانه
شاه صنم
زیبــا صنــــم!
بوسه زنم، دستهای تو
ابریشم، قیمت نداره… حیف!
حیف از اون موهای تو!
ابریشم، قیمت نداره… حیف!
حیف از اون موهای تو!
حیف از اون موهای تو!
به قرآنِ مجیدِ آیه… آیه..!
وای دلُم! هر روز و شُو، سوی تو آیه…
و اگر از طعنه ها، مردُم نترسُم
به دنبالت می آیُم، مثلِ سایه، یار گُلُم!
مثلِ سایه، یار گُلُم!
مثلِ سایه، یار…
و اگر از طعنه ها، مردُم نترسُم
به دنبالت می آیُم، مثلِ سایه، یار گُلُم!
مثلِ سایه، یار…
کدوم کوه و کمر، بوی تو داره، یار؟
کدوم مه، جلوه ی رویِ تو داره، یار؟
همون ماهی که از قبله زنه سَر، نشون از طاقِ ابروی تو داره، یار!
دانلود آهنگ بیا بریم کوه
بیا بریم دشت… کدوم دشت؟ر
همون دشتی، که خرگوش خواب داره… ای بله!
بچه صیاد، به پایش تاب داره… ای بله!
بچه صیدُم را مزن، خرگوشِ دشتم را مزن!
خوابِ خرگوش، به خوابِ یار می ماند! بله!
خوابِ خرگوش، به خوابِ یار می ماند! بله!
بیا بریم کوه… کدوم کوه؟
همون کوهی، که آهو ناز داره… ای بله
بچه صیاد، به پایش تاب داره… ای بله!
بچه صیدم را مزن، خرگوشِ دشتم را مزن!
آهوی کوهم را مزن!
خالِ آهو، به خالِ یار می ماند! بله!
خالِ آهو، به خالِ یار می ماند! بله!
بیا بریم کوه… کدوم کوه؟
همون کوهی، که عقاب تاب داره… ای بله!
بچه صیاد، به پایش تاب داره… ای بله!
بچه صیدُم را مزن، خرگوشِ دشتم را مزن!
اهوی کوهم را مزن، قُمری باغم را مزن!
چنگِ عقاب، به چنگِ یار می ماند! بله!
چنگِ عقاب، به چنگِ یار می ماند! بله!
خوابِ خرگوش، به خوابِ یار می ماند! بله!
چنگِ عقاب، به چنگِ یار می ماند! بله!
چرخِ قُمری، به چرخِ یار می ماند! بله!
خالِ آهو، به خالِ یار..!
نمایش متن ترانه
بیا بریم دشت… کدوم دشت؟ر
همون دشتی، که خرگوش خواب داره… ای بله!
بچه صیاد، به پایش تاب داره… ای بله!
بچه صیدُم را مزن، خرگوشِ دشتم را مزن!
خوابِ خرگوش، به خوابِ یار می ماند! بله!
خوابِ خرگوش، به خوابِ یار می ماند! بله!
بیا بریم کوه… کدوم کوه؟
همون کوهی، که آهو ناز داره… ای بله
بچه صیاد، به پایش تاب داره… ای بله!
بچه صیدم را مزن، خرگوشِ دشتم را مزن!
آهوی کوهم را مزن!
خالِ آهو، به خالِ یار می ماند! بله!
خالِ آهو، به خالِ یار می ماند! بله!
بیا بریم کوه… کدوم کوه؟
همون کوهی، که عقاب تاب داره… ای بله!
بچه صیاد، به پایش تاب داره… ای بله!
بچه صیدُم را مزن، خرگوشِ دشتم را مزن!
اهوی کوهم را مزن، قُمری باغم را مزن!
چنگِ عقاب، به چنگِ یار می ماند! بله!
چنگِ عقاب، به چنگِ یار می ماند! بله!
خوابِ خرگوش، به خوابِ یار می ماند! بله!
چنگِ عقاب، به چنگِ یار می ماند! بله!
چرخِ قُمری، به چرخِ یار می ماند! بله!
خالِ آهو، به خالِ یار..!
دانلود آهنگ قهوه تلخ
متن ترانه زيباي امشب شب مهتابه
امشب به بر من است آن مایه ناز
یا رب تو کلید صبح در چاه انداز
ای روشنی صبح به مشرق برگرد
ای ظلمت شب، با من بیچاره بساز
امشب شب مهتابه حبیبم را می خوام(2)
حبیبم اگر خوابه طبیبم را می خوام(2)
گویید فلانی آمده
آن یا جانی آمده
مست است و هشیارش کنید
خواب است و بیدارش کنید
آمده حال تو، احوال تو
سیه خال تو، سفید روی تو
ببیند برود
امشب شبه مهتابه
حبیبم رو می خوام
حبیبم اگر خوابه
طبیبم رو می خوام
خواب است و بیدارش کنید
مست است و هوشیارش کنید
گویی فلونی اومده
اون یار جونی اومده
اومده حالتو احوالتو
سپید روی تو سیه موی تو
ببیند برود
امشب شبه مهتابه
حبیبم رو می خوام
حبیبم اگر خوابه
طبیبم رو می خوام
ماه غلام رخ زیبای توست
سرو کمر بسته به بالای توست
قند مکرر لب خندان توست ای حبیبم
قند مکرر لب و دندان توست ای عزیزم
خواب است و بیدارش کنید
مست است و هوشیارش کنید
گویی فلونی اومده
اون یار جونی اومده
اومده حالتو احوالتو
سپید روی تو سیه موی تو
ببیند برود
امشب شبه مهتابه
حبیبم رو می خوام
حبیبم اگر خوابه
طبیبم رو می خوام
ماه غلام رخ زیبای توست
سرو کمر بسته به بالای توست
قند مکرر لب خندان توست ای حبیبم
قند مکرر لب و دندان توست ای عزیزم
خواب است و بیدارش کنید
مست است و هوشیارش کنید
گویی فلونی اومده
اون یار جونی اومده
اومده حالتو احوالتو
سپید روی تو سیه موی تو
ببیند برود
امشب شبه مهتابه
حبیبم رو می خوام
حبیبم اگر خوابه
طبیبم رو می خوام
امشب شبه مهتابه
حبیبم اگر خوابه
امشب شبه مهتابه
حبیبم رو می خوام
حبیبم اگر خوابه
طبیبم رو می خوام
نمایش متن ترانه
متن ترانه زيباي امشب شب مهتابه
امشب به بر من است آن مایه ناز
یا رب تو کلید صبح در چاه انداز
ای روشنی صبح به مشرق برگرد
ای ظلمت شب، با من بیچاره بساز
امشب شب مهتابه حبیبم را می خوام(2)
حبیبم اگر خوابه طبیبم را می خوام(2)
گویید فلانی آمده
آن یا جانی آمده
مست است و هشیارش کنید
خواب است و بیدارش کنید
آمده حال تو، احوال تو
سیه خال تو، سفید روی تو
ببیند برود
امشب شبه مهتابه
حبیبم رو می خوام
حبیبم اگر خوابه
طبیبم رو می خوام
خواب است و بیدارش کنید
مست است و هوشیارش کنید
گویی فلونی اومده
اون یار جونی اومده
اومده حالتو احوالتو
سپید روی تو سیه موی تو
ببیند برود
امشب شبه مهتابه
حبیبم رو می خوام
حبیبم اگر خوابه
طبیبم رو می خوام
ماه غلام رخ زیبای توست
سرو کمر بسته به بالای توست
قند مکرر لب خندان توست ای حبیبم
قند مکرر لب و دندان توست ای عزیزم
خواب است و بیدارش کنید
مست است و هوشیارش کنید
گویی فلونی اومده
اون یار جونی اومده
اومده حالتو احوالتو
سپید روی تو سیه موی تو
ببیند برود
امشب شبه مهتابه
حبیبم رو می خوام
حبیبم اگر خوابه
طبیبم رو می خوام
ماه غلام رخ زیبای توست
سرو کمر بسته به بالای توست
قند مکرر لب خندان توست ای حبیبم
قند مکرر لب و دندان توست ای عزیزم
خواب است و بیدارش کنید
مست است و هوشیارش کنید
گویی فلونی اومده
اون یار جونی اومده
اومده حالتو احوالتو
سپید روی تو سیه موی تو
ببیند برود
امشب شبه مهتابه
حبیبم رو می خوام
حبیبم اگر خوابه
طبیبم رو می خوام
امشب شبه مهتابه
حبیبم اگر خوابه
امشب شبه مهتابه
حبیبم رو می خوام
حبیبم اگر خوابه
طبیبم رو می خوام
دانلود آهنگ حیران
شاه صنم زیبا صنم! بوسه زنم چشمای تو…
ابریشم قیمت نداره…
حیف از اون موهای تو!
تو که دونی؛ تا قیامت چشم موُ دنبالته!
تو غریبی، من غریبم…
غیر مو کی یارته؟
ملودی : محلی خراسانی
آهای بیو، که جونم از جونت جدا نی…
بیو هیچکی شبیه ما دوتا نی!
بیو که منزلم بی تو صفا نی؛ بیو که درد مو بی تو دوا نی…
به قرآن مجید آیه آیه؛ دل مو روز و شو سمت تو آیه!
اگر از طعنه های مردم نترسم؛ به دنبالت میایم مثل سایه!
شاه صنم، دردت به جونم جونم آی بله!
آی ستاره ی آسمونم؛ جونم آی بله!
نازنین مهربونم جانم آی بله…
تو بمون تا من بمونم؛ تا ابد به پات میمونم
تنظیم قطعه ، میکس و مستر : علی تربتی
آی بیو که جونم از جونت جدا نی… بیو هیچکی شبیه ما دوتا نی!
بیو که منزلم بی تو صفا نی؛ بیو که درد مو بی تو دوا نی…
به قرآن مجید آیه آیه؛ دل مو روز و شو سمت تو آیه!
اگر از طعنه های مردم نترسم؛ به دنبالت میایم مثل سای
نمایش متن ترانه
شاه صنم زیبا صنم! بوسه زنم چشمای تو…
ابریشم قیمت نداره…
حیف از اون موهای تو!
تو که دونی؛ تا قیامت چشم موُ دنبالته!
تو غریبی، من غریبم…
غیر مو کی یارته؟
ملودی : محلی خراسانی
آهای بیو، که جونم از جونت جدا نی…
بیو هیچکی شبیه ما دوتا نی!
بیو که منزلم بی تو صفا نی؛ بیو که درد مو بی تو دوا نی…
به قرآن مجید آیه آیه؛ دل مو روز و شو سمت تو آیه!
اگر از طعنه های مردم نترسم؛ به دنبالت میایم مثل سایه!
شاه صنم، دردت به جونم جونم آی بله!
آی ستاره ی آسمونم؛ جونم آی بله!
نازنین مهربونم جانم آی بله…
تو بمون تا من بمونم؛ تا ابد به پات میمونم
تنظیم قطعه ، میکس و مستر : علی تربتی
آی بیو که جونم از جونت جدا نی… بیو هیچکی شبیه ما دوتا نی!
بیو که منزلم بی تو صفا نی؛ بیو که درد مو بی تو دوا نی…
به قرآن مجید آیه آیه؛ دل مو روز و شو سمت تو آیه!
اگر از طعنه های مردم نترسم؛ به دنبالت میایم مثل سای
دانلود آهنگ از روی سادگی
با من مسافريست هم روزگار من
تب کرده بی رمق افسرده خسته تن
شادی لحظه ایست از هم پيالگی
از حس همدلی از روی سادگی
دلواپسی ولی همراه هر دو
مهلت تمام شد
دير است بی گمان
از پشت پنجره با آنکه مانده روز
می خواندش کسی راهيست او هنوز
از پشت پنجره با آنکه مانده روز
می خواندش کسی راهيست او هنوز
اين سوی پرده ام تنها پياله ها
با هم نشسته اند خاموش و بی صدا
دلواپسی ولی همراه هر دومان
مهلت تمام شد
دير است بی گمان
از پشت پنجره با آنکه مانده روز
می خواندش کسی راهيست او هنوز
از پشت پنجره با آنکه مانده روز
می خواندش کسی راهيست او هنوز
اين سوی پرده ام تنها پياله ها
نمایش متن ترانه
با من مسافريست هم روزگار من
تب کرده بی رمق افسرده خسته تن
شادی لحظه ایست از هم پيالگی
از حس همدلی از روی سادگی
دلواپسی ولی همراه هر دو
مهلت تمام شد
دير است بی گمان
از پشت پنجره با آنکه مانده روز
می خواندش کسی راهيست او هنوز
از پشت پنجره با آنکه مانده روز
می خواندش کسی راهيست او هنوز
اين سوی پرده ام تنها پياله ها
با هم نشسته اند خاموش و بی صدا
دلواپسی ولی همراه هر دومان
مهلت تمام شد
دير است بی گمان
از پشت پنجره با آنکه مانده روز
می خواندش کسی راهيست او هنوز
از پشت پنجره با آنکه مانده روز
می خواندش کسی راهيست او هنوز
اين سوی پرده ام تنها پياله ها
دانلود آهنگ دوراهی
می خوام پیشت بمونوم
ولی عادت نداری
می خوام تنهات بذاروم
ولی طاقت نداری
نه بیداری نه خوابی
نه گریونی نه خندون
نمی دونی کجایی
نه آبادی نه ویرون
دل سردرگم تو
میون این دو راهی
نه می مونه نه میره
چه کاره اشتباهی
نه می مونه نه میره
چه کاره اشتباهی
مثال اون قدیما
بیابون چشم به راته
دلوم پیشت امونت
گروگونه وفاته
تورو عاقل نبینوم
toro aghel namibinom
پریشون سفر شو
parishoon safarshoر
به قربون جنونت
be ghorboone jonoonet
هم آغوش خطر شو
نمایش متن ترانه
می خوام پیشت بمونوم
ولی عادت نداری
می خوام تنهات بذاروم
ولی طاقت نداری
نه بیداری نه خوابی
نه گریونی نه خندون
نمی دونی کجایی
نه آبادی نه ویرون
دل سردرگم تو
میون این دو راهی
نه می مونه نه میره
چه کاره اشتباهی
نه می مونه نه میره
چه کاره اشتباهی
مثال اون قدیما
بیابون چشم به راته
دلوم پیشت امونت
گروگونه وفاته
تورو عاقل نبینوم
toro aghel namibinom
پریشون سفر شو
parishoon safarshoر
به قربون جنونت
be ghorboone jonoonet
هم آغوش خطر شو
دانلود آهنگ ماهی نقره ای
سکوت از کوچه لبریز است
صدایم خیس و بارانی است
نمی دانم چرا در قلب من پاییز طولانی است
باد را زمزمه این بار نوایی دگر است
لای موهای نمورم شب دریایی خواب
قصه ها می پزد از گندم عشق
امشب از فاصله بین دو موج
ماهی نقره ای یاد تو را می گیرم
امشب از پشت سراپرده اشک
ماه را می دزدم می گذارم به سر سبز سپیدار بلند
تا برایم تا سحر، تابناک باشد..........
نمایش متن ترانه
سکوت از کوچه لبریز است
صدایم خیس و بارانی است
نمی دانم چرا در قلب من پاییز طولانی است
باد را زمزمه این بار نوایی دگر است
لای موهای نمورم شب دریایی خواب
قصه ها می پزد از گندم عشق
امشب از فاصله بین دو موج
ماهی نقره ای یاد تو را می گیرم
امشب از پشت سراپرده اشک
ماه را می دزدم می گذارم به سر سبز سپیدار بلند
تا برایم تا سحر، تابناک باشد..........