دانلود آهنگ ترنج
گفتا من آن ترنجم کاندر جهان نگنجم
گفتم به از ترنجی لیکن به دست نایی
گفتا تو از کجایی که آشفته می‌نمایی
گفتم منم غریبی از شهر آشنایی
گفتا سر چه داری کز سر خبر نداری
گفتم بر آستانت دارم سر گدایی
گفتا به دلربایی ما را چگونه دیدی
گفتم چو خرمنی گل در بزم دلربایی
گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد
گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت
گفتا تو بندگی کن کاو بنده‌پرور آید
نمایش متن ترانه
گفتا من آن ترنجم کاندر جهان نگنجم
گفتم به از ترنجی لیکن به دست نایی
گفتا تو از کجایی که آشفته می‌نمایی
گفتم منم غریبی از شهر آشنایی
گفتا سر چه داری کز سر خبر نداری
گفتم بر آستانت دارم سر گدایی
گفتا به دلربایی ما را چگونه دیدی
گفتم چو خرمنی گل در بزم دلربایی
گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد
گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت
گفتا تو بندگی کن کاو بنده‌پرور آید
دانلود آهنگ زلف
زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم
ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم
شهره شهر مشو تا ننهم سر کوه
شور شیرین منما تا نکنی فرهادم
می مخور با همه کس تا نخورم خون
جگر سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم
زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم
طره را تاب مده تا ندهی بر بادم
رخ برافروز که فارغ کنی از برگ گلم
قد برافراز که از سرو کنی آزادم
یار بیگانه مشو تا نبری از خویشم
غم اغیار مخور تا نکنی ناشادم
زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم
طره را تاب مده تا ندهی بر بادم
نمایش متن ترانه
زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم
ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم
شهره شهر مشو تا ننهم سر کوه
شور شیرین منما تا نکنی فرهادم
می مخور با همه کس تا نخورم خون
جگر سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم
زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم
طره را تاب مده تا ندهی بر بادم
رخ برافروز که فارغ کنی از برگ گلم
قد برافراز که از سرو کنی آزادم
یار بیگانه مشو تا نبری از خویشم
غم اغیار مخور تا نکنی ناشادم
زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم
طره را تاب مده تا ندهی بر بادم
دانلود آهنگ رو سر بنه
رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن
ترک من خراب شبگرد مبتلا کن
ماییم و موج سودا، شب تا به روز تن
ها خواهی بیا ببخشای، خواهی برو جفا کن
خواهی برو برو جفا کن
خواهی برو برو برو جفا کن
دلا غافل ز سبحان، ز سبحانیچه
حاصل اسیر نفس شیطان،شیطانی چه حاص
ل تو که ناخوانده ای علم، علم سماوات
تو که نابرده ای ره، رهدر خرابات
تو قدر خود نمی دان، نمی دانی چه
حاصل تو قدر خود نمی دان، نمی دانی چه حاص
ل لا لای، لالا لای، لا لای، لالا لای
لا لای، لالا لای، لالای، لالا لای
ماییم و آب دیده، در کنج غم خزید
ه از آب دیده ی ما، این سنگِ آسیا کن
بر شاه خوبُرویان واجب وفا نباشد
ای زردُ روی عاشق تو صبرُ کن
وفا کن ، تو صبرُ کن ، وفا کن
ای زردُ روی عاشق تو صبرُ کن
وفا کن ، تو صبرُ کن ، وفا کن
♫♫♫♫
At nights citys lit up
try to run
try to hide
welcome to the other side
welcome to the other side
Gipsy women talks to mother
people are strange then when you are a stranger
...you cant live when youre alone
when youre alone
when your alone
when youre alone
welcome to the other side
Gipsy women talks to my mother
welcome to the other side
....you cant live when youre alone
when youre alone
when youre alone
♫♫♫♫
رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن
ترک من خراب شبگرد مبتلا کن
ماییم و موج سودا، شب تا به روز تن
ها خواهی بیا ببخشای، خواهی برو جفا کن
خواهی بیا ببخشای، خواهی برو جفا کن
ماییم و آب دیده، در کنج غم خزیده
از آب دیده ی ما، این سنگِ آسیا کن
بر شاه خوبُرویان واجب وفا نباشد
ای زردُ روی عاشق تو صبرُ کن ، وفا کن
بر شاه خوبُرویان واجب وفا نباشد
ای زردُ روی عاشق ...
نمایش متن ترانه
رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن
ترک من خراب شبگرد مبتلا کن
ماییم و موج سودا، شب تا به روز تن
ها خواهی بیا ببخشای، خواهی برو جفا کن
خواهی برو برو جفا کن
خواهی برو برو برو جفا کن
دلا غافل ز سبحان، ز سبحانیچه
حاصل اسیر نفس شیطان،شیطانی چه حاص
ل تو که ناخوانده ای علم، علم سماوات
تو که نابرده ای ره، رهدر خرابات
تو قدر خود نمی دان، نمی دانی چه
حاصل تو قدر خود نمی دان، نمی دانی چه حاص
ل لا لای، لالا لای، لا لای، لالا لای
لا لای، لالا لای، لالای، لالا لای
ماییم و آب دیده، در کنج غم خزید
ه از آب دیده ی ما، این سنگِ آسیا کن
بر شاه خوبُرویان واجب وفا نباشد
ای زردُ روی عاشق تو صبرُ کن
وفا کن ، تو صبرُ کن ، وفا کن
ای زردُ روی عاشق تو صبرُ کن
وفا کن ، تو صبرُ کن ، وفا کن
♫♫♫♫
At nights citys lit up
try to run
try to hide
welcome to the other side
welcome to the other side
Gipsy women talks to mother
people are strange then when you are a stranger
...you cant live when youre alone
when youre alone
when your alone
when youre alone
welcome to the other side
Gipsy women talks to my mother
welcome to the other side
....you cant live when youre alone
when youre alone
when youre alone
♫♫♫♫
رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن
ترک من خراب شبگرد مبتلا کن
ماییم و موج سودا، شب تا به روز تن
ها خواهی بیا ببخشای، خواهی برو جفا کن
خواهی بیا ببخشای، خواهی برو جفا کن
ماییم و آب دیده، در کنج غم خزیده
از آب دیده ی ما، این سنگِ آسیا کن
بر شاه خوبُرویان واجب وفا نباشد
ای زردُ روی عاشق تو صبرُ کن ، وفا کن
بر شاه خوبُرویان واجب وفا نباشد
ای زردُ روی عاشق ...
دانلود آهنگ شیرین
هاژارِه‌ی شاوان کاری پیم کِردَ عازیزم
عاجز لَدِل بِیم راضی وَ مِردَن ای هاوار
شیرین شیرینم، شیرین شَمامَ، ساتیگ نبینَ
م، خُاوَام حَرامَه شُیوه‌ی دلبری، لََتو تمامَ
ای داد ای بیدَاد، کَس دیار نِ
یَه، عازیزم کَس لَدردِ کَس خَوَردار نِیَه عازیزم
شیرین شیرینم، شیرین شَمامَ، ساتی
خُوَام کرمانشانی، یارَم قصریه، عازیزم
خاطرخوای بیمَ، تقصیرَم نیَه، ای هاوار
شیرین شیرینم، شیرین شَمامَ، ساتیگ نبینَم
، خُاوَام حَرامَه شُیوه‌ی دلبری، لََتو تمامَ
این متن به زبان کردیه
ترجمه
اندوه شب‌ها بلایی بر سر من آورده عزیز من
عاجز از دلم شدم و راضی به مردن، ای هوار
یار شیرین من، عسل من، لحظه‌ای تو را نبینم، خ
واب بر من حرام است
راه و روش دلبری در تو پایان می‌پذیرد
ای داد، کسی پیدایش نیست عزیز من
کسی از درد کسی خبر ندارد عزیز من
خودم کرمانشاهیم، یارم قصر شیرینی
خاطرخواه شدم، گناه از من نیست، ای هوار
یار شیرین من، عسل من، لحظه‌ای تو را نبینم، خ
واب بر من حرام است
راه و روش دلبری در تو پایان می‌پذیرد
نمایش متن ترانه
هاژارِه‌ی شاوان کاری پیم کِردَ عازیزم
عاجز لَدِل بِیم راضی وَ مِردَن ای هاوار
شیرین شیرینم، شیرین شَمامَ، ساتیگ نبینَ
م، خُاوَام حَرامَه شُیوه‌ی دلبری، لََتو تمامَ
ای داد ای بیدَاد، کَس دیار نِ
یَه، عازیزم کَس لَدردِ کَس خَوَردار نِیَه عازیزم
شیرین شیرینم، شیرین شَمامَ، ساتی
خُوَام کرمانشانی، یارَم قصریه، عازیزم
خاطرخوای بیمَ، تقصیرَم نیَه، ای هاوار
شیرین شیرینم، شیرین شَمامَ، ساتیگ نبینَم
، خُاوَام حَرامَه شُیوه‌ی دلبری، لََتو تمامَ
این متن به زبان کردیه
ترجمه
اندوه شب‌ها بلایی بر سر من آورده عزیز من
عاجز از دلم شدم و راضی به مردن، ای هوار
یار شیرین من، عسل من، لحظه‌ای تو را نبینم، خ
واب بر من حرام است
راه و روش دلبری در تو پایان می‌پذیرد
ای داد، کسی پیدایش نیست عزیز من
کسی از درد کسی خبر ندارد عزیز من
خودم کرمانشاهیم، یارم قصر شیرینی
خاطرخواه شدم، گناه از من نیست، ای هوار
یار شیرین من، عسل من، لحظه‌ای تو را نبینم، خ
واب بر من حرام است
راه و روش دلبری در تو پایان می‌پذیرد
دانلود آهنگ همش
روزی شدم به نوره، نوره پخش و هوا رفت
روزی شدم به سوله، سوله ریخت و به‌گا رفت
روزی شدم به تهی، غش کرد و دلش گرفت و رفت
روزی شدم به صداقت، وای وای وا وای، کجا رفت
وای وای وا وای، کجا رفت
وای وای وا وای، کجا رفت
وای وای وا وای، کجا رفت
وای وای وا وای، کجا رفت
همش دلم می گیره، همش تنم
اسیره خنجر زدم خوب نشد، بل بل زدم جو
ر نشد همش دلم می گیره، همش تنم اسیره
خنجر زدم خوب نشد، بل بل زدم جور نشد
ما را به جام هندی، ما را به رسم رندی
ما را به رنج دوری، ما را به عشق و شوری
ما را به راز فاشی، ما را به آش و لاشی
ما را به حامله ی باکره، ما را به شهید زنده
ما را به حامله ی باکره، ما را به شهید زنده
همش دلم می گیره، همش تنم اسیره
خنجر زدم خوب نشد، بل بل زدم جور نشد
همش دلم می گیره، همش تنم اسیره
خنجر زدم خوب نشد، بل بل زدم جور نشد
ما را به شیخ موبایل دار، ما را به بسیجی فایل
دار ما را به نهضت حسین، ما را به فرودگاه خمین
ما را به رهبر صوفی، ما را به تایپ کوفی
ما را به حامله ی باکره، ما را به شهید زنده
ما را به آسفالت سوراخ، ما را به لذت آخ
ما را به حامله ی باکره، ما را به شهید زنده
همش دلم می گیره، همش تنم اسیره
خنجر زدم خوب نشد، بل بل زدم جور نشد
نمایش متن ترانه
روزی شدم به نوره، نوره پخش و هوا رفت
روزی شدم به سوله، سوله ریخت و به‌گا رفت
روزی شدم به تهی، غش کرد و دلش گرفت و رفت
روزی شدم به صداقت، وای وای وا وای، کجا رفت
وای وای وا وای، کجا رفت
وای وای وا وای، کجا رفت
وای وای وا وای، کجا رفت
وای وای وا وای، کجا رفت
همش دلم می گیره، همش تنم
اسیره خنجر زدم خوب نشد، بل بل زدم جو
ر نشد همش دلم می گیره، همش تنم اسیره
خنجر زدم خوب نشد، بل بل زدم جور نشد
ما را به جام هندی، ما را به رسم رندی
ما را به رنج دوری، ما را به عشق و شوری
ما را به راز فاشی، ما را به آش و لاشی
ما را به حامله ی باکره، ما را به شهید زنده
ما را به حامله ی باکره، ما را به شهید زنده
همش دلم می گیره، همش تنم اسیره
خنجر زدم خوب نشد، بل بل زدم جور نشد
همش دلم می گیره، همش تنم اسیره
خنجر زدم خوب نشد، بل بل زدم جور نشد
ما را به شیخ موبایل دار، ما را به بسیجی فایل
دار ما را به نهضت حسین، ما را به فرودگاه خمین
ما را به رهبر صوفی، ما را به تایپ کوفی
ما را به حامله ی باکره، ما را به شهید زنده
ما را به آسفالت سوراخ، ما را به لذت آخ
ما را به حامله ی باکره، ما را به شهید زنده
همش دلم می گیره، همش تنم اسیره
خنجر زدم خوب نشد، بل بل زدم جور نشد
دانلود آهنگ تلخی نکند
تلخی نکند شیرین زغنم
خالی نکند از می دهنم
عریان کندم هر صبحدمی
گوید که بیا من جامه کنم
در خانه جهد مهلت ندهد
او بس نکند پس من چه کنم
تنگ است بر او هر هفت فلک
چون می‌رود او در پیرهنم
تلخی نکند...
از زهره‌ی او من شیردلم
در عربده اش شیرین سخنم
گفته‌ است که تو در چنگ منی
من ساختمت چونت نزنم
من چنگ توام که توام که توام
دردست توام ز توام ز توام
زخمت بزنی(زخمت نزنی) من
تنتنم من ددرم من دررم دددم دررررررم
نمایش متن ترانه
تلخی نکند شیرین زغنم
خالی نکند از می دهنم
عریان کندم هر صبحدمی
گوید که بیا من جامه کنم
در خانه جهد مهلت ندهد
او بس نکند پس من چه کنم
تنگ است بر او هر هفت فلک
چون می‌رود او در پیرهنم
تلخی نکند...
از زهره‌ی او من شیردلم
در عربده اش شیرین سخنم
گفته‌ است که تو در چنگ منی
من ساختمت چونت نزنم
من چنگ توام که توام که توام
دردست توام ز توام ز توام
زخمت بزنی(زخمت نزنی) من
تنتنم من ددرم من دررم دددم دررررررم
دانلود آهنگ تانگو
تمام این شعر
که سه واژهاش را هنوز بیشتر نسروده ام
قبل از این نسروده ام
میخواهد بگوید که هوا برای زندگی کافی نیست
و نور نیز لازم
و این میرساند
که اگر رسانا باشد شعر
آنکه میسراید میتواند مرده باشد
و میتواند کور
و این میرساند
که آنکه میرساند
عاشق است
که کور میتواند باشد مرده
پس هوا را از او بگیر
خندهات را نه
هوا را از او بگیر
گریهات را نه
که موی گندیدهٔ به چشم نامدت هم
مزاد بر مصرف من است
من همان هشتاد برگه برجسته یک خطم
و تو زیبا نفس ناسلامت معنی هم اکنون
اصلا تو خورشیدی
از این شعر تکراری تر ممکن است؟
اصلا تو شراره ای
نه!
همان خورشیدی
که پشت ابر نماندهای و نمیمانی و نخواهی ماند و نامای خواه
سیها سال میگذرد که بتوانم تشدید بر سلامتم بگذارم
اگر تو بخواهی
و تو! اآی تو! ناسلمت کرده مرا و سلامت میکنم
هوا را از من بگیر
خندهات را نه
هوا را فضا از من بگیر
غذا را و فضا و غذا را از من بگیر
که حظّها را از من بگیرر
خندهات را نه
نور را از من بگیر
شعله ات را نه
وفا را از من بگیر
گریه ات را نه
حالا لختم و پختم از دستت دیگر
مردهام فکر کنم
اما... خندهات را نه
بعید است زنده باشم
مرده ام
سعید است دستی که پاره میکند
سعید است... امامیست
سعید امامیست
من قتلهای اخیر زنجیرهٔ توام
من همجیرهٔ تو
این جیر را شیره را از من بگیر
باغ پر خندهات را نه
کشته اند مرا لبانت و دندانانت
و همهٔ آن رسوها بر جنت
که خندهات را نه
کشتهام و جسدم در جای پنهان است
تویی که میشناسمتای آینه بردار
ای سردار عین
ای نظر میکنی بر آینه
چون نظر کردی بر آینه جسدم بر تو پنهان است
لابه روبیده است بر کفنم
کشتهام و زیر لالهٔ گوشت انداختم
لالهٔ گوشت
همان هالهٔ لالهٔ گوشت که ابتدا آغاز تمام جهان بود
جهان را از من بگیر
امان را خزان را باد رزان را
ای باد وزند از اوج
پرتابم کن که بیفتد این شاعر
تمام این شعرها را سروده
که بیفتد مرد مردهٔ زیر لاله
سیها سال چهلها سال میگذرد
که آن زیر پنهان است این شاعر
هوا را از او بگیر
هوای وزنده
بعد وزنده را از من که خودمم هم یک شعر تکراری میسرایم
من که ریشه ام
هشتاد برگه برجسته یک خط، دختر و دها خط هم که بسرایم
آزاد نمیشود عشقم
عشق یعنی مغز بیست هزار تخمهٔ آفتاب گردان را میانه قوطی کبریت ریختن
عشق یعنی از یک دگر آویختن
وقتی تمام جهان در راه است و به دست و رهاست رها را از من بگیر
خنده ات را نه
خطا را از من بگیر
گریه ات را نه
وفا را صفا را نگاه را نه زود
نگاه را... نگاه را... نه
زود
آرا نه
زود
آرا زود
آرا زود
تمام این شعر قبل از آنکه بسرایمش
میخواست همین را بگوید
نمایش متن ترانه
تمام این شعر
که سه واژهاش را هنوز بیشتر نسروده ام
قبل از این نسروده ام
میخواهد بگوید که هوا برای زندگی کافی نیست
و نور نیز لازم
و این میرساند
که اگر رسانا باشد شعر
آنکه میسراید میتواند مرده باشد
و میتواند کور
و این میرساند
که آنکه میرساند
عاشق است
که کور میتواند باشد مرده
پس هوا را از او بگیر
خندهات را نه
هوا را از او بگیر
گریهات را نه
که موی گندیدهٔ به چشم نامدت هم
مزاد بر مصرف من است
من همان هشتاد برگه برجسته یک خطم
و تو زیبا نفس ناسلامت معنی هم اکنون
اصلا تو خورشیدی
از این شعر تکراری تر ممکن است؟
اصلا تو شراره ای
نه!
همان خورشیدی
که پشت ابر نماندهای و نمیمانی و نخواهی ماند و نامای خواه
سیها سال میگذرد که بتوانم تشدید بر سلامتم بگذارم
اگر تو بخواهی
و تو! اآی تو! ناسلمت کرده مرا و سلامت میکنم
هوا را از من بگیر
خندهات را نه
هوا را فضا از من بگیر
غذا را و فضا و غذا را از من بگیر
که حظّها را از من بگیرر
خندهات را نه
نور را از من بگیر
شعله ات را نه
وفا را از من بگیر
گریه ات را نه
حالا لختم و پختم از دستت دیگر
مردهام فکر کنم
اما... خندهات را نه
بعید است زنده باشم
مرده ام
سعید است دستی که پاره میکند
سعید است... امامیست
سعید امامیست
من قتلهای اخیر زنجیرهٔ توام
من همجیرهٔ تو
این جیر را شیره را از من بگیر
باغ پر خندهات را نه
کشته اند مرا لبانت و دندانانت
و همهٔ آن رسوها بر جنت
که خندهات را نه
کشتهام و جسدم در جای پنهان است
تویی که میشناسمتای آینه بردار
ای سردار عین
ای نظر میکنی بر آینه
چون نظر کردی بر آینه جسدم بر تو پنهان است
لابه روبیده است بر کفنم
کشتهام و زیر لالهٔ گوشت انداختم
لالهٔ گوشت
همان هالهٔ لالهٔ گوشت که ابتدا آغاز تمام جهان بود
جهان را از من بگیر
امان را خزان را باد رزان را
ای باد وزند از اوج
پرتابم کن که بیفتد این شاعر
تمام این شعرها را سروده
که بیفتد مرد مردهٔ زیر لاله
سیها سال چهلها سال میگذرد
که آن زیر پنهان است این شاعر
هوا را از او بگیر
هوای وزنده
بعد وزنده را از من که خودمم هم یک شعر تکراری میسرایم
من که ریشه ام
هشتاد برگه برجسته یک خط، دختر و دها خط هم که بسرایم
آزاد نمیشود عشقم
عشق یعنی مغز بیست هزار تخمهٔ آفتاب گردان را میانه قوطی کبریت ریختن
عشق یعنی از یک دگر آویختن
وقتی تمام جهان در راه است و به دست و رهاست رها را از من بگیر
خنده ات را نه
خطا را از من بگیر
گریه ات را نه
وفا را صفا را نگاه را نه زود
نگاه را... نگاه را... نه
زود
آرا نه
زود
آرا زود
آرا زود
تمام این شعر قبل از آنکه بسرایمش
میخواست همین را بگوید
دانلود آهنگ دل میرود
دل می‌رود ز دستم صاحبدلان خدا را
دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا
کشتی‌شکستگانیم ای باد شرطه برخیز
باشد که باز بینیم دیدار آشنا را
دیدار آشنا را...
ای صاحب کرامت
شکرانه‌ی سلامت روزی تفقدی کن درویش
بی‌نوا را درویش بی‌نوا را...
دل می‌رود ز دستم صاح
بدلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد
آشکارا کشتی شکستگانیم ای باد شرطه ب
رخیز باشد که باز بینیم دیدار آشنا را
دیدار آشنا را...
ده روز مهر گردون اف
سانه است و افسون نیکی به جای یاران فرصت
شمار یارا آسایش دو گیتی تفسیر این دو
حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا
با دشمنان مدارا...
ای صاحب کرامت شکر
انه‌ی سلامت روزی تفقدی کن درویش بی‌
نوا را درویش بی‌نوا را...
دل می‌دود دِ دَدَم داحب‌دِدان دُدا دا
دردا که داز بنهان داهد شد آشکارا
کشتی‌‌شکستگانیم ای باد شرطه برخیز
باشد که باز بینیم دیدار آشنا را
دیدار آشنا را...
نمایش متن ترانه
دل می‌رود ز دستم صاحبدلان خدا را
دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا
کشتی‌شکستگانیم ای باد شرطه برخیز
باشد که باز بینیم دیدار آشنا را
دیدار آشنا را...
ای صاحب کرامت
شکرانه‌ی سلامت روزی تفقدی کن درویش
بی‌نوا را درویش بی‌نوا را...
دل می‌رود ز دستم صاح
بدلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد
آشکارا کشتی شکستگانیم ای باد شرطه ب
رخیز باشد که باز بینیم دیدار آشنا را
دیدار آشنا را...
ده روز مهر گردون اف
سانه است و افسون نیکی به جای یاران فرصت
شمار یارا آسایش دو گیتی تفسیر این دو
حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا
با دشمنان مدارا...
ای صاحب کرامت شکر
انه‌ی سلامت روزی تفقدی کن درویش بی‌
نوا را درویش بی‌نوا را...
دل می‌دود دِ دَدَم داحب‌دِدان دُدا دا
دردا که داز بنهان داهد شد آشکارا
کشتی‌‌شکستگانیم ای باد شرطه برخیز
باشد که باز بینیم دیدار آشنا را
دیدار آشنا را...
دانلود آهنگ من مست
من مست و تو دیوانه ما را که برد خانه
صد بار تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه
من مست و تو دیوانه ما را که برد خانه
صد بار تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه
در شهر یکی کس را هوشیار نمی‌بینم
هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه
شوریده و دیوانه شوریده و دیوانه شوریده و دیوانه
جانا به خرابات آ تا لذت جان بینی
جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه
چون کشتی بی لنگر کژ می‌شد و مژ می‌شد
در هر نظرش مضمر صد گلشن و کاشانه
جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه
بی صحبت جانانه بی صحبت جانانه بی صحبت
جانانه من مست و تو دیوانه ما را که برد خانه
صد بار تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه
من مست و تو دیوانه ما را که برد خانه
صد بار تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه
در شهر یکی کس را هوشیار نمی‌بینم
نمایش متن ترانه
من مست و تو دیوانه ما را که برد خانه
صد بار تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه
من مست و تو دیوانه ما را که برد خانه
صد بار تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه
در شهر یکی کس را هوشیار نمی‌بینم
هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه
شوریده و دیوانه شوریده و دیوانه شوریده و دیوانه
جانا به خرابات آ تا لذت جان بینی
جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه
چون کشتی بی لنگر کژ می‌شد و مژ می‌شد
در هر نظرش مضمر صد گلشن و کاشانه
جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه
بی صحبت جانانه بی صحبت جانانه بی صحبت
جانانه من مست و تو دیوانه ما را که برد خانه
صد بار تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه
من مست و تو دیوانه ما را که برد خانه
صد بار تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه
در شهر یکی کس را هوشیار نمی‌بینم
دانلود آهنگ آدم پوچ
آهنگ,شمال,محسن نامجو آدم پوچ بیکلام,آلبوم محسن نامجو آدم پوچ,ترانه محسن نامجو آدم پوچ,دانلود آهنگ جدید محسن نامجو آدم پوچ,آهنگ,تکست محسن نامجو آدم پوچ,اینستاگرام محسن نامجو آدم پوچ,محسن نامجو آدم پوچ 320,ساری صدا,ایران ساری,دانلود آلبوم جدید محسن نامجو آدم پوچ,دانلود محسن نامجو آدم پوچ,دانلود موزیک ویدیو محسن نامجو آدم پوچ,اهنگ خام محسن نامجو آدم پوچ,آهنگ بیکلام محسن نامجو آدم پوچ,ویدیو محسن نامجو آدم پوچ,ساری ایران,سایت ساری موزیک,محسن نامجو آدم پوچ ساری,تمام آهنگای محسن نامجو آدم پوچ,بیت محسن نامجو آدم پوچ,موزیک ویدیو جدید محسن نامجو آدم پوچ,دانلود آهنگ های محسن نامجو آدم پوچ,محسن نامجو آدم پوچ با کیفیت بالا,سایت موسیقی ساری,محسن نامجو آدم پوچ با لینک مستقیم,کلیپ محسن نامجو آدم پوچ,محسن نامجو آدم پوچ 128,
ریمیک
س محسن نامجو آدم پوچ,sariseda,ساری موزیک,فول آلبوم محسن نامجو آدم پوچ,آهنگ مازندرانی محسن نامجو آدم پوچ,دانلود ساری,کانال تلگرام محسن نامجو آدم پوچ,سایت ساری صدا,محسن نامجو آدم پوچ با بهترین کیفیت ,دانلود متن محسن نامجو آدم پوچ,دانلود آهنگ جدید مازندرانی,ساری 96,دانلود آهنگ محسن نامجو آدم پوچ,ساری,صدای ساری,متن محسن نامجو آدم پوچ,دانلود آلبوم محسن نامجو آدم پوچ,موسیقی بیکلام محسن نامجو آدم پوچ,دانلود آهنگ جدید,تمام آهنگ های محسن نامجو آدم پوچ,محسن نامجو آدم پوچدانلود آهنگ جدید ,آهنگ شمالی محسن نامجو آدم پوچ,نماهنگ محسن نامجو آدم پوچ,sarimusic,مازندران,آهنگ جدید 1396,تکست آهنگ محسن نامجو آدم پوچ,محسن نامجو آدم پوچ,متن آهنگ محسن نامجو آدم پوچ,محسن نامجو آدم پوچ آهنگ شمالی,محسن نامجو آدم پوچ + متن آهنگ,شمال,محسن نامجو آدم پوچ بیکلام,آلبوم محسن نامجو آدم پوچ,ترانه محسن نامجو آدم پوچ,دانلود آهنگ جدید محسن نامجو آدم پوچ,آهنگ,تکست محسن نامجو آدم پوچ,اینستاگرام محسن نامجو آدم پوچ,محسن نامجو آدم پوچ 320,ساری صدا,ایران ساری,دانلود آلبوم جدید محسن نامجو آدم پوچ,دانلود محسن نامجو آدم پوچ,دانلود موزیک ویدیو محسن نامجو آدم پوچ,اهنگ خام محسن نامجو آدم پوچ,آهنگ بیکلام محسن نامجو آدم پوچ,ویدیو محسن نامجو آدم پوچ,ساری ایران,سایت ساری موزیک,محسن نامجو آدم پوچ ساری,تمام آهنگای محسن نامجو آدم پوچ,بیت محسن نامجو آدم پوچ,موزیک ویدیو جدید محسن نامجو آدم پوچ,دانلود آهنگ های محسن نامجو آدم پوچ,محسن نامجو آدم پوچ با کیفیت بالا,سایت موسیقی ساری,محسن نامجو آدم پوچ با لینک مستقیم,کلیپ محسن نامجو آدم پوچ,محسن نامجو آدم پوچ 1
نمایش متن ترانه
آهنگ,شمال,محسن نامجو آدم پوچ بیکلام,آلبوم محسن نامجو آدم پوچ,ترانه محسن نامجو آدم پوچ,دانلود آهنگ جدید محسن نامجو آدم پوچ,آهنگ,تکست محسن نامجو آدم پوچ,اینستاگرام محسن نامجو آدم پوچ,محسن نامجو آدم پوچ 320,ساری صدا,ایران ساری,دانلود آلبوم جدید محسن نامجو آدم پوچ,دانلود محسن نامجو آدم پوچ,دانلود موزیک ویدیو محسن نامجو آدم پوچ,اهنگ خام محسن نامجو آدم پوچ,آهنگ بیکلام محسن نامجو آدم پوچ,ویدیو محسن نامجو آدم پوچ,ساری ایران,سایت ساری موزیک,محسن نامجو آدم پوچ ساری,تمام آهنگای محسن نامجو آدم پوچ,بیت محسن نامجو آدم پوچ,موزیک ویدیو جدید محسن نامجو آدم پوچ,دانلود آهنگ های محسن نامجو آدم پوچ,محسن نامجو آدم پوچ با کیفیت بالا,سایت موسیقی ساری,محسن نامجو آدم پوچ با لینک مستقیم,کلیپ محسن نامجو آدم پوچ,محسن نامجو آدم پوچ 128,
ریمیک
س محسن نامجو آدم پوچ,sariseda,ساری موزیک,فول آلبوم محسن نامجو آدم پوچ,آهنگ مازندرانی محسن نامجو آدم پوچ,دانلود ساری,کانال تلگرام محسن نامجو آدم پوچ,سایت ساری صدا,محسن نامجو آدم پوچ با بهترین کیفیت ,دانلود متن محسن نامجو آدم پوچ,دانلود آهنگ جدید مازندرانی,ساری 96,دانلود آهنگ محسن نامجو آدم پوچ,ساری,صدای ساری,متن محسن نامجو آدم پوچ,دانلود آلبوم محسن نامجو آدم پوچ,موسیقی بیکلام محسن نامجو آدم پوچ,دانلود آهنگ جدید,تمام آهنگ های محسن نامجو آدم پوچ,محسن نامجو آدم پوچدانلود آهنگ جدید ,آهنگ شمالی محسن نامجو آدم پوچ,نماهنگ محسن نامجو آدم پوچ,sarimusic,مازندران,آهنگ جدید 1396,تکست آهنگ محسن نامجو آدم پوچ,محسن نامجو آدم پوچ,متن آهنگ محسن نامجو آدم پوچ,محسن نامجو آدم پوچ آهنگ شمالی,محسن نامجو آدم پوچ + متن آهنگ,شمال,محسن نامجو آدم پوچ بیکلام,آلبوم محسن نامجو آدم پوچ,ترانه محسن نامجو آدم پوچ,دانلود آهنگ جدید محسن نامجو آدم پوچ,آهنگ,تکست محسن نامجو آدم پوچ,اینستاگرام محسن نامجو آدم پوچ,محسن نامجو آدم پوچ 320,ساری صدا,ایران ساری,دانلود آلبوم جدید محسن نامجو آدم پوچ,دانلود محسن نامجو آدم پوچ,دانلود موزیک ویدیو محسن نامجو آدم پوچ,اهنگ خام محسن نامجو آدم پوچ,آهنگ بیکلام محسن نامجو آدم پوچ,ویدیو محسن نامجو آدم پوچ,ساری ایران,سایت ساری موزیک,محسن نامجو آدم پوچ ساری,تمام آهنگای محسن نامجو آدم پوچ,بیت محسن نامجو آدم پوچ,موزیک ویدیو جدید محسن نامجو آدم پوچ,دانلود آهنگ های محسن نامجو آدم پوچ,محسن نامجو آدم پوچ با کیفیت بالا,سایت موسیقی ساری,محسن نامجو آدم پوچ با لینک مستقیم,کلیپ محسن نامجو آدم پوچ,محسن نامجو آدم پوچ 1