دانلود آهنگ جدید
دن
هیلو
نام اثر : هیلو
نام خواننده : دن
دسته بندی:
دانلود آهنگ هیلو
متن آهنگ هیلو
دن
آخ… هی…
هالو زال خو ایگوهه
بس بگرین گوش؛ ای مردم اسبونتونه زین کنین
خوتون یراق پوش
هالو زال خو ایگهه مگوین و مخندین؛ اسبونتونه زین کنین
قطار بوندین
سواری ز دیر ایا اوردیس به دیندا؛ دروازنه بگشین
بگوینس بفرما
سواری ز دیر ایا اردی به دینس؛ لامردون فرش کنین
سی بنشینس
لامردون فرش کنین؛ ز گلِ خاشخاش…
مگویین؛ نومدار لره
بگوینس، قزل باش
مم حسین گلاله سهر بوو ندیده؛ دیدمس به پشت پیر سرس بریده
ماه پسند مینانه کند وندس ور مل شون
مم حسین مکشین؛ زینس به درغون
ماه پسند مینانه کند وندس به گردن
مم حسین مکشین زینس به پرده