دانلود آهنگ جدید
امیر عرفانی و آلن منکن
کابوس
نام اثر : کابوس
نام خواننده : امیر عرفانی و آلن منکن
دسته بندی:
دانلود آهنگ کابوس
متن آهنگ کابوس
امیر عرفانی و آلن منکن

I want to change
من میخوام تغیر کنم
With new life
با زندگی جدید
With a new sun
با خورشید جدید
If I might
اگر بتوانم

I want to rate
میخوام امتیاز بدم
To my nights
به شبهام
I will dead one day
من یه روز میمیرم
But not tonight
ولی امشب نه

It’s Nightmare
این یه کابوسه
People hate me
مردم ازم متنفرن
It’s Nightmare
این یه کابوسه
Always sees me
همیشه منو میبینن
It’s Nightmare
این یه کابوسه
Hey be care me
مراقبم باش
It’s Nightmare
این یه کابوسه
Yes be love me
عاشقم باش
It’s Nightmare
این یه کابوسه
Don’t say lie
دروغ نگو
It’s Nightmare
این یه کابوسه
I’m not fine
من خوب نیستم
It’s Nightmare
این یه کابوسه
Hear my voice
صدامو بشنو

I don’t want to date
نمیخوام قرار بذارم
don’t want to go out
نمیخوام برم بیرون
don’t know what to say
نمیدونم چی بگم
I’m so depressed
من افسردم

I’m committed
من متعهدم
My war in myself
این جنگ در منه
But I will win
ولی من پیروز میشم
I’ll be happy one day
منم یه روز خوشحال میشم

It’s Nightmare
این یه کابوسه
People don’t like me
مردم منو دوست ندارن
It’s Nightmare
این یه کابوسه
They’re always shout on me
همیشه سر من داد میزنن
It’s Nightmare
این یه کابوسه
They’re not see me
کسی منو نمیبینه
It’s Nightmare
این یه کابوسه
Yes They made sick me
اونها منو بیمار کردن
It’s Nightmare
این یه کابوسه
They’re say lie
اونا دروغ میگن
It’s Nightmare
این یه کابوسه
I got tired
من خسته شدم
It’s Nightmare
این یه کابوسه
This story is enough
این داستان کافیه