دانلود آهنگ خوبه حالت
متن آهنگ خوبه حالت
دایان

بازم شب بازم من خوبه حالشبازم من می ترسم از اون نگاهشموی بور بوی عود اون رو به راههتو دود شدی دود خوبه حالتتو خوبه حالتتو خوبه حالتتو خوبه حالتتو خوبه حالتبازم شب بازم من که خوبه حالشبازم من می ترسم از اون نگاهشموی بور بوی عود اون رو به راههتو دود شدی دود تو خوبه حالتتو خوبه حالتخوبه حالتخوبه حالتخوبه حالت